Gemeente Venlo – Verkeersbesluit uitbreiding geslotenverklaring binnenstad Venlo - Q4

Logo Venlo

OGPAR 1214364

Teamleider Operationeel Beleid en Ondersteuning

Inleiding

Binnen het gebied Q4 zijn bewust geen parkeervoorzieningen in de openbare ruimte gerealiseerd. De afspraak was dit gebied in het centrum van Venlo autoluw te maken en hieraan uitvoering te geven door dit op te nemen in het gesloten verklaarde gebied Binnenstad van Venlo, het zogenaamde pollergebied.

Om dit te realiseren wordt op de Bolwaterstraat de dynamische afsluiting (poller) verplaatst naar de aansluiting op de Maaskade en worden er fysieke afsluitingen (verwijderbare paaltjes) aangebracht bij de aansluiting van de Ginkelstraat op de Puteanusstraat en de aansluiting van de Kwietheuvel op de Peperstraat. Bewoners en bedrijven wordt op basis van het ontheffingenbeleid geslotenverklaring binnenstad Venlo toegang tot het gebied verleend.

De binnen het gebied gelegen openbare parkeerplaatsen komen te vervallen.

 

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit Mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2015, is de teamleider Operationeel Beleid en Ondersteuning, namens het college van Burgemeester en Wethouders, gemandateerd voor het nemen van verkeersbesluiten. Het betreft wegen in beheer van de gemeente Venlo.

Formeel kader

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.

Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

 

 

 

Overwegingen

Conform Duurzaam Veilig en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) worden er eisen gesteld aan de inrichting van wegen. De maatregelen in dit besluit zijn zoveel mogelijk op dit beleidsdocument afgestemd;

In de planvorming voor het gebied Q4 is afgesproken dat dit autoluw wordt en om dit te realiseren wordt opgenomen in het geslotenverklaarde gedeelte van het centrum van Venlo;

Het eenrichtingsverkeer in de richting van de Maaskade op het gedeelte van de Bolwaterstraat tussen het Maasschriksel en de Geldersepoort blijft gehandhaafd;

Bewoners en bedrijven die van deze wegen gebruik maken kunnen op basis van het “ontheffingenbeleid geslotenverklaring binnenstad Venlo” ontheffing aanvragen.

Belangenafweging artikel 2 WVW

De volgende belangen, conform artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, liggen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 3.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit op 13-06-2017 positief geadviseerd.

Besluit

In verband met het autoluw maken van de wijk Q4 in het centrum van Venlo de volgende straten en pleinen op te nemen in het gesloten verklaarde gebied binnenstad Venlo, uitgezonderd expeditieverkeer tussen 6-12h en 18-20h, uitgezonderd fietsers, snorfietsen verboden en voertuigen langer dan 10 m verboden.

Het betreft: Achter Sint Jacob, Bergstraat, Bolwaterstraat, Dwarsstraat, Ginkelstraat (gedeelte Bolwaterstraat-Puteanusstraat), Helschriksel, Kwietheuvel, Lichtenberg, Maasschriksel, en Synagogeplein.

Het eenrichtingsverkeer op het zuidelijk gedeelte van de Ginkelstraat in te trekken.

Een en ander conform tekening verkeerssituatie Q4, door middel van het plaatsen van het bord C1 zone/einde zone bij de toegangen naar het gebied, (uitgezonderd expeditieverkeer van 6-12 en 18-20h, en uitgezonderd fietsers, snorfiets verboden en voertuigen langer dan 10 meter verboden) en het verplaatsen van de dynamische afsluiting (poller) en het plaatsen van fysieke afsluitingen (verwijderbare paaltjes).

 

Venlo, 11 oktober 2017

College van burgemeester en wethouders van Venlo

 

Namens deze,

M.J.A. Donselaar

Teamleider Operationeel Beleid en Ondersteuning

 

 

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang de dag van bekendmaking gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het Stadskantoor, Hanzeplaats 1 te Venlo.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan:

Burgemeester en Wethouders van Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Tevens kan alsdan, indien onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, team bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.

Naar boven