Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 59138OverigOntwerp bestemmingsplan Evenemententerreinen

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat voor vaststelling ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan Evenemententerreinen.

Evenementen zorgen voor vertier, vermaak en ontspanning en zijn belangrijk voor de samenleving. Evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid en naamsbekendheid van de gemeente. Binnen de gemeente Heerhugowaard vinden dan ook regelmatig evenementen plaats. Evenementen dragen bij aan een bruisend stads/dorpsleven. Anderzijds hebben evenementen ook nadelige neveneffecten zoals geluids- of parkeeroverlast. Er moet dan ook op een goede wijze rekening gehouden worden met de omgeving. Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen garanderen voor omwonenden is het nodig om randvoorwaarden te stellen waarbinnen het organiseren van evenementen is toegestaan.

Enerzijds is er het ‘milieuspoor’, anderzijds is er het bestemmingsplan om de ruimtelijk relevante aspecten te regelen, indien dat uit oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid op een bepaalde locatie van belang is. Dit bestemmingsplan is opgesteld om als één van de instrumenten een planologisch en juridisch kader te bieden op basis waarvan de gemeente Heerhugowaard haar evenementen kan vergunnen. Daarnaast is ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een belangrijk instrument, samen met de vergunningverlening en -toewijzing van evenementen en handhavingsbeleid.

Dit bestemmingsplan richt zich op de mogelijke evenemententerreinen en de evenementen die daar gehouden kunnen worden. Kleinere of mobiele evenementen die gemeentebreed worden gehouden (zoals een straatfeest of verenigingsfeest in het eigen gebouw) worden op basis van de APV geregeld. Deze zijn soms vergunningvrij, maar kunnen ook meldingsplichtig zijn. Dat is van belang als er bijvoorbeeld wegen afgezet worden. De nooddiensten, zoals brandweer of ambulances) moeten immers weten welke routes zij kunnen gebruiken om snel bij noodgevallen ter plaatse te zijn.

Uit de jurisprudentie (AbRvS 11 maart 2015, nr. 201400649/1/R4 en AbRvS 5 augustus 2015, nr. 201502301/1/R6) volgt ook dat als een milieu-omgevingsvergunning of een APV-evenementenvergunning specifieke voorschriften bevat ten aanzien van evenementen, dit niet wil zeggen dat er in het bestemmingsplan geen voorschriften meer hieromtrent hoeven te worden opgenomen. Bij een evenement met een kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel is het bestemmingsplan geen belemmering. Een dergelijk evenement heeft geen structurele invloed op de woonkwaliteit. De opname van een evenementenregeling hiervoor in het bestemmingsplan of met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan kan achterwege blijven. Bij niet incidentele en/of langdurende evenementen moet er een regeling in het bestemmingsplan worden opgenomen. Een planologische regeling van evenementen kan dan niet achterwege blijven.

Terinzageligging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 19 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam bestemmingsplan Evenemententerreinen invult of de volgende code: NL.IMRO.0398.BP71EVENEMENTEN-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn/haar zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met de heer A. Devilee telefoonnummer 14 072, e-mail a.devilee@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, 17 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

42OV49s