Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2017, 58280Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’

Logo Hoogezand-Sappemeer

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat vanaf donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2017 het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ met bijbehorende stukken ter inzage ligt.

Plangebied

Het bestemmingsplan biedt een juridisch-planologische regeling voor de gronden en bebouwing langs de Klaas Nieboerweg, op het W.A. Scholtenterrein aan de westzijde van Foxhol, het bedrijventerrein dat is gelegen op het schiereiland tussen het Winschoterdiep en het Oude Winschoterdiep ten noorden van Foxhol en ten westen van de Woldweg en het zogenaamde ‘Fikkers-terrein’ gelegen ten noordoosten van Foxhol. Voor een deel van het plangebied geldt momenteel geen bestemmingsplan. De (‘burger’)woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. De bedrijfsterreinen zijn deels bestemd voor Bedrijf en deels voor Bedrijfsterrein-industrie.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan lag eerder als ontwerp ter inzage. En aantal ingediende zienswijzen evenals een aantal ambtelijke aanpassingen, gaf aanleiding het plan te wijzigen. Voor een overzicht van de zienswijzen en wijzigingen en de volledige besluitvorming wordt verwezen naar het raadsbesluit van 25 september 2017 en de daarbij behorende bijlagen.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan is gedurende de genoemde termijn te bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0018.BP113Knieboerweg-30va

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook op adres zoeken. Tevens ligt een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak met de Frontoffice of met Fedde Wiersma via telefoonnummer (0598) 373737.

Beroep

Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan?

Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • van donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2017;

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend;

  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

  • als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening

indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling

niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Hoogezand, 11 oktober 2017