Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2017, 57698VerkeersbesluitenGEMEENTE DEN HAAG, VERKEERSBESLUIT: ANNA PAULOWNASTRAAT 42a-44a (instellen laad- en losgelegenheid), beslissing op bezwaarschrift tegen besluit dd. 13 december 2016

Logo 's-Gravenhage

[Bij brief van 17 januari 2017 heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen het bovengenoemde verkeersbesluit tot aanwijzing van een laad- en losgelegenheid nabij Anna Paulownastraat 42a-44a van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur.

Over dit bezwaarschrift hebben wij advies ingewonnen bij de Adviescommissie bezwaarschriften. De commissie heeft advies uitgebracht (zie bijlage). Wij kunnen ons verenigen met de door de commissie gegeven motivering.

De commissie heeft ons geadviseerd om het bestreden besluit te herroepen voor wat betreft de venstertijden. Gelet hierop wijzigen wij het genoemde verkeersbesluit als volgt:

door het plaatsen van een bord volgens model E07 van Bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb 459, 1990) met onderborden met de tekst: “maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 16:00 uur”, alsmede door het aanbrengen van een kruismarkering, een weggedeelte op de Anna Paulownastraat ter hoogte van en aan de zijde van de percelen Anna Paulownastraat 42a tot 44a, over een afstand van ongeveer twaalf meter, aan te wijzen als laad en losgelegenheid, dit voor wat betreft de genoemde uren en zoals aangegeven op de hierna genoemde situatie tekening; dat als gevolg van bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen maatregelen/-besluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit en behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij de Dienst Stadsbeheer, Handhavingsorganisatie/Vergunning en Handhaving, Loudonstraat 95, Den Haag.  Voor het overige verklaren wij uw bezwaarschrift ongegrond. Helaas is het ons niet gelukt om de beslissing op bezwaar te nemen binnen de wettelijke termijn. Hiervoor bieden wij u, bij deze, onze excuses aan. Het college van burgemeester en wethouders,namens dezen,manager team Bezwaar, afdeling Juridische Zaken, C.J. Lina 

 

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken een beroepschrift indienen. Op de volgende pagina staat vermeld hoe u dit moet doen.

Stuur het beroepschrift uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar:

Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht

Postbus 20 302

2500 EH DEN HAAG

In het beroepschrift moet het volgende staan:

naam en adres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u in beroep wilt gaan (stuur een kopie mee of noem ook het kenmerk);de reden of argumenten waarom u beroep instelt. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag. Op www.denhaag.nl/beroep vindt u meer informatie. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.   Minuut/archiefexemplaar/dossier ter archivering aan- Dienst Stadsbeheer Handhaving Milieu en Toezicht   Afdruk aan:- 1x BSD/BZ/JZ