Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2017, 57374Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Beekerpark, Herziening 2017” en beschikking tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Nuth

Logo Nuth

Burgemeester en wethouders van Nuth maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110a en 145 van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

 

De gemeenteraad van Nuth heeft bij besluit van 26 september 2017 het bestemmingsplan “Beekerpark, Herziening 2017”, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vastgesteld. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Bij besluit van 22 augustus 2017 hebben burgemeester en wethouders van Nuth op grond van de Wet geluidhinder, besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden voor het bestemmingsplan “Beekerpark, Herziening 2017” zoals bedoeld in deze wet.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Beekerpark, Herziening 2017’ is het planologisch kader voor het realiseren van 27 woningen op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Nuth, sectie K nummers 376 (ged.) 377, 379-385, 390, 392 (ged.), 393, 394 en 220 (ged.) en plaatselijk bekend als Bekerbaan en Beekerpark te Schimmert. Verder is in het bestemmingsplan de wijzigingsmogelijkheid geschrapt om op de percelen met de agrarische bestemming, kadastraal bekend als gemeente Nuth, sectie K, nummers 236, 368, 376 (ged.), 391, 392 (ged.), 393 (ged.), plaatselijk bekend als Bekerbaan, ook woningen te realiseren.

 

Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Nuth hebben hogere waarden vastgesteld voor de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen op de kadastrale percelen gemeente Nuth, sectie K, nummers 379, 381, 382 en 384, gelegen aan de Bekerbaan 50-56 te Schimmert. Het besluit is nodig omdat de nieuw te bouwen woningen een hogere geluidsbelasting dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB zullen ondervinden ten gevolge van het wegverkeer op de Bekerbaan.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan “Beekerpark, Herziening 2017” en het besluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met de daarbij behorende stukken, met ingang van woensdag 11 oktober 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Nuth.

De gemeente Nuth werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u bij voorkeur digitaal, via www.nuth.nl, via het telefoonnummer 14045 of persoonlijk aan de receptie. De afspraaktijden zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).

Het bestemmingsplan “Beekerpark, Herziening 2017” is via www.ruimtelijkeplannen.nl digitaal beschikbaar. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0951.BPSC2017herzBkrprk-VA01.

 

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden staat vanaf donderdag 12 oktober 2017 gedurende 6 weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat hun redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de besluiten.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. U dient bij het instellen van beroep een exemplaar van het besluit mee te zenden. In het beroepschrift vermeldt u waarom u het niet eens bent met het besluit.

Bij het indienen van een beroepschrift kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan, indien u van oordeel bent dat gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan. Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder treden in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Nuth, 10 oktober 2017

 

Burgemeester en wethouders van Nuth