Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2017, 57318Ruimtelijke plannenVier ontwerp bestemmingsplannen inclusief twee verzoeken tot herbegrenzing van de Vr2014 ter inzage

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de volgende ontwerp bestemmingsplannen ter inzage liggen:

 • 1.

  “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2017”;

 • 2.

  “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, Pastoor Attendorenstraat”;

 • 3.

  “Paraplubestemmingsplan Parkeren Gemert-Bakel (digitaal)”;

 • 4.

  “Paraplubestemmingsplan Parkeren Gemert-Bakel (analoog)”.

Ad. 1 “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2017”

(NL.IMRO.1652.Stedelijk102017-ON01)

Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkelingen in het binnengebied:

 • a.

  Burgemeester Wijtvlietlaan 2 in De Rips: op deze locatie is een mengvoederfabriek gevestigd. Omdat momenteel binnen de bestemmingen 'natuur- en bosgebied' én ‘bos- en heidegebied’ wordt geparkeerd heeft de eigenaar een verzoek ingediend om de bestemming ‘Bedrijf-B’ uit te breiden. Hiernaast heeft hij verzocht om een naast het bedrijf gelegen woning te mogen gebruiken als bedrijfswoning en heeft hij het plan om op termijn nog een loods van maximaal 500 m2 te realiseren;

 • b.

  Dorpsstraat 43, 45, 45a en 45b in Bakel: de eigenaren van deze winkelpanden en (boven)woningen zijn voornemens deze panden te slopen en te vervangen door 10 appartementen;

 • c.

  Handelseweg 104 Handel: de eigenaar van dit perceel is voornemens om in de achtertuin een bio-ecologische woning te realiseren;

 • d.

  Hooieeuwsels ongenummerd in Bakel: op 27 maart 2017 heeft de gemeente een reststrook verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Daarbij is de afspraak gemaakt dat in een volgende herziening van het bestemmingsplan de bestemming zou worden gewijzigd van ‘Groen’ naar ‘Bedrijf’;

 • e.

  Millekens ongen. in Milheeze: de eigenaar van het perceel Millekens ong. in Milheeze is voornemens om ter plaatse een woning te realiseren. Het perceel is momenteel in gebruik als weiland;

 • f.

  Mr. Hertsigstraat ongenummerd in De Rips: de gemeente Gemert-Bakel is voornemens de braakliggende gronden ten noorden van de multifunctionele accommodatie in De Rips te herontwikkelen voor maximaal 4 grondgebonden woningen.

Herbegrenzing Verordening ruimte 2014

Voor de beoogde ontwikkelingen aan de Burgemeester Wijtvlietlaan 2 in De Rips en de Handelseweg 104 in Handel is herbegrenzing van het bestaand stedelijk gebied in de Verordening ruimte 2014 vereist. Op de planverbeelding van het ontwerp bestemmingsplan is het plangebied waarop het verzoek tot herbegrenzing betrekking heeft, aangeduid als: ‘overige zone - in verordening ruimte 2014 te verwijderen gemengd landelijk gebied’ én als ‘overige zone - in verordening ruimte 2014 toe te voegen bestaand stedelijk gebied’.

Ad. 2 “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, Pastoor Attendorenstraat”

(NL.IMRO.1652.BPAttendoren-ON01)

In samenwerking met Goed Wonen is voor de locatie aan de Pastoor Attendorenstraat/ Prinetiusplantsoen een ontwerp bestemmingsplan voorbereid. Het plan betreft de ontwikkeling van maximaal 45 huurwoningen.

Ad. 3 “Paraplubestemmingsplan Parkeren Gemert-Bakel (digitaal)”

(NL.IMRO.1652.BPParkeren-ON01)

Vanaf 1 juli 2018 dienen de voorwaarden voor parkeren te worden verankerd in het bestemmingsplan. Omdat het niet gewenst is om alle bestemmingsplannen integraal te herzien is ten behoeven van een groot aantal bestemmingsplannen een “paraplubestemmingsplan parkeren Gemert-Bakel” voorbereid.

Ad. 4 “Paraplubestemmingsplan Parkeren Gemert-Bakel (analoog)”

(Paraplubestemmingsplan Parkeren Gemert-Bakel)

Vanaf 1 juli 2018 dienen de voorwaarden voor parkeren te worden verankerd in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Zandstraat” is vóór de digitaliseringsverplichting van 1 januari 2010 vastgesteld en als gevolg daarvan nog enkel analoog beschikbaar. Conform de digitaliseringsvereiste ex artikel 8.1.2 Bro is voor dit bestemmingsplan separaat een analoog paraplubestemmingsplan parkeren opgesteld. In dit bestemmingsplan is dezelfde regeling opgenomen als in het “Paraplubestemmingsplan Parkeren Gemert-Bakel (digitaal)”.

Stukken inzien

De ontwerp bestemmingsplannen inclusief beide verzoeken tot herbegrenzing van het bestaand stedelijk gebied in de Verordening ruimte 2014 liggen met ingang van 9 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Met uitzondering van het “Paraplubestemmingsplan Parkeren Gemert-Bakel (analoog)”, welke conform de digitaliseringsvereiste ex artikel 8.1.2 Bro enkel analoog beschikbaar is, zijn boven genoemde ontwerp bestemmingsplannen ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen

Iedereen heeft de gelegenheid binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op de ontwerp bestemmingsplannen en/of op de verzoeken tot herbegrenzing van het bestaand stedelijk gebied in de Verordening ruimte 2014 kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Gemert-Bakel. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken via de website.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan partiële herziening “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, Pastoor Attendorenstraat” is de Crisis- en herstelwet van toepassing (van belang in de beroepsfase). De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Gemert, 6 oktober 2017