Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2017, 5683OverigGewijzigde verkeerssituatie Nassausingel en Mauritssingel

Logo Breda

Eenrichtingsverkeer , gehandicaptenparkeerplaatsen en 30 km zone

 

DV16VB2884 d.d. 31 januari 2017

 

Burgemeester en wethouders van Breda

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2016, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 28 juni 2016, van kracht geworden op 6 juli 2016, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

 • Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

 • Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

Is het gewenst om

De gewijzigde verkeerssituatie op de Nassausingel en Mauritssingel te regelen met verkeerstekens. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Nassausingel en Maurtissingel en omgeving’ met tekeningnummer 301358.

Motivering

De verkeerssituatie op de Nassausingel en Mauritssingel wordt gewijzigd. De riolering in de straten moet worden vervangen waardoor er moment is waarop een herinrichting plaats kan vinden In Breda is beleid vastgesteld rondom de inrichting van de binnensingels. Dit is vastgelegd in het ‘Uitvoeringskader Binnensingel’. Zoals opgenomen in het uitvoeringskader zal in de betreffende straten zal de nadruk op verblijven komen te liggen. De nadruk zal komen te liggen op langzaam verkeer. Op de Mauritssingel en de Nassausingel komt meer ruimte voor de fietsers door het instellen van eenrichtingsverkeer. Hierdoor wordt tevens het doorgaand verkeer op de binnen singels ontmoedigd. Daarnaast wordt een 30 km zone ingesteld waardoor de snelheid van het autoverkeer wordt geremd. Tevens worden de Nassausingel en de Mauritssingel aangemerkt als fietsstraat.

 

Fietsstraat

De Mauritssingel en de Nassausingel worden aangemerkt als ‘fietsstraat’. Hieruit blijkt dat de inrichting van de straten is gericht op fietsers en dat gemotoriseerd verkeer enkel te gast is. Aan het begin en einde van de beide singels wordt hiervoor het bord G11, verplicht fietspad, met onderbord OB312, fietsstraat bromfietsers, motoren en auto’s toegestaan, geplaatst. Het onderbord word enkel geplaatst aan de zijde waar het gemotoriseerd verkeer in mag rijden.

 

Eenrichtingsverkeer

Op de Nassausingel wordt eenrichtingsverkeer ingesteld vanuit de Nassaustraat richting de Nieuwe Boschstraat. In de Mauritssingel wordt het eenrichtingsverkeer ingesteld vanuit de Nieuwe Boschstraat richting de Mauritsstraat. Het wordt C3, eenrichtingsweg, wordt aan het begin het eenrichtingverkeer geplaatst. Aan de andere zijde wordt het C2, eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Onder deze borden wordt het onderbord OB54, uitgezonderd (brom) fietsers, geplaatst.

 

30 km zone

Het gebied waarin de Nassausingel en Mauritssingel liggen zal een 30 km zone worden. In verband hiermee wordt het bord A0130zb, begin 30 km zone, en A0230 ze, einde 30 km zone, geplaatst aan het begin en het einde van de 30 km zone. In een aantal straten staan borden A0130, maximumsnelheid 30 km, deze worden verwijderd.

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

In de Mauritssingel en de Nassausingel liggen twee gehandicaptenparkeerplaatsen. Bij deze plaatsen wordt het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, geplaatst. Enkel mensen in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart mogen op de betreffende plaats parkeren (deze plaatsen waren reeds aanwezig).

 

Een en ander zoals opgenomen op de bij dit besluit behorende tekening Nassausingel en Maurtissingel en omgeving’ met tekeningnummer 301358.

 

Niet verkeersbesluitplichtige borden

Op de Mauritssingel wordt ter hoogte van het Stedelijk Gymnasium een ‘kiss & ride’ gerealiseerd. Ter hoogte van deze strook mogen ouders kort stoppen om kinderen op te halen en te brengen van en naar school. Om de strook aan te geven worden hiervoor borden geplaatst. De borden omtrent de ‘kiss & ride’ zijn niet verkeersbesluitplichtig en vallen derhalve buiten dit verkeersbesluit.

Belangenafweging

In het kader van een herinrichting van de straten ontstaat er in de Nassausingel en de Mauritssingel een nieuwe verkeerssituatie. In het kader van de verkeerveiligheid moet deze met borden worden geregeld. In Breda is beleid vastgesteld rondom de inrichting van de binnen singels. Dit is vastgelegd in het ‘Uitvoeringskader Binnensingel’. De straten worden heringericht in het kader van dit vastgelegde beleid.

 

De maatregelen zijn in samenspraak met de buurtbewoners ingesteld. In overleg is op een bewonersavond de rijrichting van het eenrichtingsverkeer bepaald. Door het eenrichtingsverkeer moet in sommige gevallen omgereden worden om op de plaats van bestemming te komen. Dit is echter een beperkte afstand.

 

Om de verkeersveiligheid te waarborgen moet de verkeerssituatie geregeld worden met verkeersborden. Aangelegen panden en woningen blijven bereikbaar. Autoverkeer moet in sommige gevallen zijn route aanpassen maar dat is een beperkte afstand. Door het instellen van een lagere snelheid en het markeren van de straten als fietsstraat wordt de verkeersveiligheid voor het langzame verkeer verbeterd.

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Breda.

Besluiten

 • I.

  Eenrichtingsverkeer in te stellen op de Nassausingel en de Maurtissingel. Op de Nassausingel wordt eenrichtingsverkeer ingesteld vanuit de Nassaustraat richting de Nieuwe Boschstraat. In de Mauritssingel wordt het eenrichtingsverkeer ingesteld vanuit de Nieuwe Boschstraat richting de Mauritsstraat. Het wordt C3, eenrichtingsweg, wordt aan het begin het eenrichtingverkeer geplaatst. Aan de andere zijde wordt het C2, eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Onder deze borden wordt het onderbord OB54, uitgezonderd (brom) fietsers, geplaatst.

 • II.

  Een 30 km zone in te stellen op de Nassausingel, Mauritssingel, Nieuwe Boschstraat en de Mauritsstraat. In verband hiermee wordt het bord A01 30zb, begin 30 km zone, en A02 30 ze, einde 30 km zone, geplaatst aan het begin en het einde van de 30 km zone. In een aantal straten staan borden A01 30, maximumsnelheid 30 km, deze worden verwijderd.

 • III.

  In de Mauritssingel en de Nassausingel liggen twee gehandicaptenparkeerplaatsen. Bij deze plaatsen wordt het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, geplaatst.

 • IV.

  De Mauritssingel en de Nassausingel worden ‘Fietsstraat’. Aan het begin en einde van de beide singels wordt hiervoor het bord G11, verplicht fietspad, met onderbord OB312, fietsstraat bromfietsers, motoren en auto’s toegestaan, geplaatst.

 • V.

  Een en ander overeenkomstig tekening ‘Nassausingel en Mauritssingel en omgeving’ met tekeningnummer 301358, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit.

 • VI.

  De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 31 januari 2017.

 •  

 •  

Breda, 31 januari 2017

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

A.Kuijpers.

Terinzagelegging

Het verkeersbesluit is in te zien via www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. Meer informatie kan ingewonnen bij Dhr. R. Slond via telefoonnummer 14 076.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • a.

  naam en adres

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Gewijzigde verkeerssituatie Nassausingel en Maruritssingel’

 • d.

  de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlagen

Tekening ‘Nassausingel en Mauritssingel en omgeving’ met tekeningnummer 301358.