Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2017, 56733Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bornsche Maten, derde fase (A), gemeente Borne

Logo Borne

De gemeenteraad van Borne heeft in zijn vergadering van 12 september 2017 het bestemmingsplan Bornsche Maten, derde fase (A) gewijzigd vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan Bornsche Maten, derde fase (A) voorziet in voorziet in de realisatie van circa 275-325 woningen in (delen van) de wijken Eschwonen en De Maten. Het plangebied is gelegen ten noorden van De Veste, ten oosten van de Bornsche Beeklaan en ten zuiden en westen van het buitengebied. Ook het zuidelijk deel van De Veste maakt onderdeel uit van het plangebied. De rode contour op onderstaande overzichtskaart geeft het plangebied aan.

 

 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Bornsche Maten, derde fase (A) de volgende wijzigingen in de regels en toelichting aangebracht:

 

Algemeen

  • Technische wijzigingen ter bevordering van de leesbaarheid.

 

Toelichting

  • het aanvullende onderzoek naar de woningbehoefte: Onderzoeksrapport STEC groep (Beter Suburbaan Wonen NT) (d.d. december 2016) is toegevoegd;

  • de mail van 24 maart 2017 van de provincie Overijssel inzake de instemming voor het vervolg van de procedure, is toegevoegd;

  • het vervolgonderzoek ‘Veldinventarisatie beschermde soorten Eschwonen en De Maten te Borne d.d. september 2017’ is toegevoegd;

  • het hoofdstuk economisch uitvoerbaarheid is aangepast.

 

Regels

  • Definitie voor wonen is toegevoegd;

  • Definities voor woning, huishouden en inwoning zijn aangepast;

  • Inwoning is toegevoegd aan artikel 6.1;

  • Inwoning is toegevoegd aan artikel 7.1;

  • Regels voor archeologie zijn gewijzigd.

 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 oktober 2017 t/m 16 november 2017 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpBM3f-vg01. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpBm3f-vg01.

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend, maar aan wie dit redelijkerwijs niet kan worden verweten, kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. U kunt van 6 oktober 2017 t/m 16 november 2017 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.