Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlblasserdamStaatscourant 2017, 56728VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parkeerplaatsen voor opladen elektrisch voertuigen - Gemeente Alblasserdam

Logo Alblasserdam

Kenmerk 1940612

College van burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Inleiding

Met de opmars van het elektrisch rijden is behoefte ontstaan aan oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De gemeente Alblasserdam heeft hier beleid over opgesteld en heeft met enkele exploitanten een contract afgesloten om oplaadpunten in openbaar gebied te plaatsen en te exploiteren. De locatie van de oplaadpunten wordt bepaald in overleg met de exploitanten en de gemeente, en aan de hand van aanvragen van bewoners. Bij de oplaadpunten is het van belang dat parkeergelegenheid vrij wordt gehouden voor het elektrisch opladen.

Dit verkeersbesluit heeft betrekking op het aanwijzen van twee parkeerplaatsen, ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, op de volgende acht locaties:

- Oost Kinderdijk, nabij perceel 87

- Parkeerterrein aan het Cortgene (achter Kruidvat)

- Parkeerterrein bij de Kraanbaan (bij de ophaalbrug)

- Parkeerterrein aan de Groen van Prinstererstraat

- Parkeerterrein aan de Marineweg

- Parkeerterrein aan de Van Hogendorpweg

- Parkeerterrein Havenstraat (gemeentehuis)

- Sportlaan (bij sportcentrum Blokweer)

 

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Alblasserdam.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Keuze maken uit volgende vereisten:

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd.

 

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  * de verkeersveiligheid blijft met dit besluit gewaarborgd; de situatie is reeds in gebruik als parkeergelegenheid en blijft in gebruik als parkeergelegenheid; dit besluit heeft alleen betrekking op het gebruik van de parkeervakken voor uitsluitend het parkeren voor het opladen van een elektrisch voertuig; hiermee heeft dit besluit geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid;

   

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  * voor eigenaren van een elektrisch voertuig is het van belang dat zij hun voertuig in de buurt van hun woning kunnen opladen; naast het plaatsen van publieke oplaadpunten is het van belang dat de voertuigen ook bij de oplaadpunten kunnen worden geparkeerd; de parkeervakken bij een oplaadpunten dient daarvoor vrij worden gehouden voor alleen het parkeren ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig;

  * voor deze locatie is een aanvraag van een bewoner binnengekomen, die behoefte heeft aan een publiek oplaadpunt in de buurt; de locatie biedt de meest optimale situatie voor de desbetreffende aanvraag;

  * de locatie voor het oplaadpunt is zodanig gekozen dat dit het minst nadelige effect heeft op het parkeren voor overige weggebruikers; in de omgeving blijft voldoende parkeergelegenheid over voor algemeen gebruik;

  * een oplaadpunt is voorzien van twee aansluitingen zodat twee voertuigen tegelijkertijd kunnen worden opgeladen; hierbij is het van belang dat bij de oplaadpunt ook twee parkeerplaatsen worden vrijgehouden;

  * de locatie van het oplaadpunt is dusdanig gekozen dat hiermee een redelijke spreiding ontstaat met andere oplaadpunten; en een optimale balans in relatie met de behoefte voor het kunnen opladen en een optimale balans met het gebruik van andere oplaadpunten in omgeving;

  * voor het gebruik van een elektrisch voertuig is het van belang dat het voertuig tijdig kan worden opgeladen en dat in de nabije omgeving direct ruimte beschikbaar is om hier gebruik van te kunnen maken;

  * het is van belang dat het parkeren van niet-elektrische voertuigen en voertuigen die niet aan het opladen zijn, moet worden vermeden; om ruimte vrij te houden voor voertuigen die wel moeten worden opgeladen;

   

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  * voor het gebruik van de oplaadpunten is het van belang dat de parkeerplaatsen naast de oplaadpunten vrij worden gehouden voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

  * hierbij is het van belang dat minimaal twee parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen, zodat twee voertuigen tegelijkertijd kunnen opladen en het oplaadpunt optimaal wordt gebruikt;

   

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  * dit besluit biedt meer vrijheid aan eigenaren van elektrische voertuigen;

  * de gereserveerde parkeerplaatsen bij de oplaadpunten mogen door een ieder worden gebruikt voor het opladen van elektrisch voertuigen; het blijven openbare parkeerplaatsen en worden niet toegewezen aan een individueel persoon;

  * in de omgeving blijft voldoende parkeergelegenheid over voor algemeen gebruik;

   

 • -

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

  * het stimuleren en het faciliteren in het gebruik van elektrisch rijden draagt bij aan de milieudoelstellingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit

  * de gemeente Alblasserdam wil het elektrisch rijden stimuleren door, binnen vastgestelde beeliedsregels, medewerking te verlenen aan gekwalificeerde marktpartijen voor het plaatsen van oplaadpunten in de openbare ruimte, met daarbij gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van de elektrische voertuigen;

  * de kans op overige overlast, hinder of schade door dit verkeersbesluit is niet aanwezig of verwaarloosbaar;

   

 • -

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

  * dit verkeersbesluit heeft geen gevolgen voor de aantasting van het karakter of van de functie van objecten of het gebied.

 •  

Het is dan ook gewenst om op bij de oplaadpunten aan de Oost Kinderdijk, parkeerterrein Cortgene (achter Kruidvat), parkeerterrein Kraanbaan (bij de ophaalbrug), parkeerterrein Groen van Prinstererstraat, parkeerterrein Marineweg, parkeerterrein Van Hogendorpweg, parkeerterrein Havenstraat (gemeentehuis) en aan de Sportlaan (zwembad) per oplaadpunt twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid voor uitsluitend het parkeren voor het opladen van een elektrisch voertuig.

 

Een verkeersbesluit wordt na overleg genomen.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps.

De politie heeft op 29 september 2017 een schriftelijk advies gegeven en gaat akkoord met dit verkeersbesluit.

Opmerking: "... Door gebruikmaking van voornoemd bord E4 en voornoemd onderbord is de parkeerplaats, in theorie, beschikbaar voor alle elektrische voertuigen, ide een oplaad activiteit vertonen. Door gebruik te maken van bord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 kan de parkeergelegenheid worden beperkt voor een voertuigcategorie of groep.

Door het ontbreken van een tijdslimiet is het theoretisch mogelijk dat een elektrisch voertuig onbeperkt gebruik kan maken van de parkeergelegenheid en onvoldoende gelegenheid biedt aan een andere gebruiker. Behalve een zichtbare koppeling tussen het voertuig en de lader is, afhankelijk van het model oplader, van buitenaf niet altijd waarneembaar of er daadwerkelijk geladen wordt. het opladen van een lege accu duurt tussen de 30 minuten en de 8 uur, ook weer afhankelijk van het model. Een snellader langs de autosnelweg laast met een gemiddelde snelheid van ongeveer 22 KW/u en een laadpunt binnen een gemeente staat voor 3,9 KW/u. Hierbij wordt opgemerkt dat het laden van 3/4 van de volledige inhoud relatief vrij snel gaat (ongeveer 2 uur bij een gemiddeld laadpunt). Het opladen van het laatste deel duurt langer. Bij een koppeling van een elektrische auto met het laadpunt wordt de accu geladen tot het maximale. Het laden kost geld en wordt verrekend middels een passysteem. Na het bereiken van de maximale inhoud wordt ook de financiële inhouding van de pas gestopt. Er is dus geen druk aanwezig om voortijdig de parkeergelegenheid vrij te geven voor een andere gebruiker. Van politiezijde zal dan ook behoudend worden omgegaan met het handhavingsaspect van deze maatregel. ..."

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om bij de oplaadpunten aan de Oost Kinderdijk, parkeerterrein Cortgene (achter Kruidvat), parkeerterrein Kraanbaan (bij ophaalbrug), parkeerterrein Groen van Prinstererstraat, parkeerterrein Marineweg, parkeerterrein Van Hogendorpweg, parkeerterrein Havenstraat (gemeentehuis) en aan de Sportlaan (zwembad), per oplaadpunt twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid voor uitsluitend gebruik voor het opladen van een elektrisch voertuig. De maatregel wordt op straat aangeduid conform de wettelijke bepalingen, zoals het verkeersbord E4 (parkeergelegenheid) en een onderbord met vermelding van de tekst: 'opladen elektrische voertuig'

Alblasserdam, 4 oktober 2017

College van burgemeester en wethouders van alblasserdam

Namens deze,

H.Schnitker

Afdelingshoofd Buitenruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.