Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2017, 5654Ruimtelijke plannenWijziging Uitwerkingsplan De Poelen naar aanleiding van een bestuurlijke lus

Logo Kaag en Braassem

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend. Op grond van de artikelen 3.9aen 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het vaststellingsbesluit ‘Wijziging Uitwerkingsplan De Poelen naar aanleiding van een bestuurlijke lus’ ter inzage.

In het op 30 september 2008 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Braassemerland is voor de verschillende deelgebieden een uitwerkingsplicht opgenomen. Dat houdt in dat voor elk deelgebied eerst een uitwerkingsplan door het college vastgesteld dient te worden ten einde aanvragen voor een omgevingsvergunning te kunnen toetsen.

Locatie van het Uitwerkingsplan De Poelen

Het plangebied ligt ten oosten van het bebouwingslint Noordeinde, en ten zuiden van het nieuwe centrumgebied van Roelofarendsveen, genaamd De Oevers. De ontsluiting naar de A4 gaat geheel via de nieuwe ontsluiting aan de noordwestzijde van het plangebied. Deze ontsluiting is verbonden met het nieuwe centrumgebied en sluit vervolgens aan op de Braassemerdreef. Hierdoor blijft het Noordeinde zoveel mogelijk gevrijwaard van extra verkeer.

Wat houdt het Uitwerkingsplan De Poelen in?

Het uitwerkingsplan geeft planologisch de ruimte aan het stedenbouwkundig ontwerp, dat is opgesteld voor het betreffende gebied. Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in de realisatie van circa 250 woningen. Tevens voorziet het uitwerkingsplan in de uitbreiding van een begraafplaats.

Bestuurlijke lus

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 23 november 2016 bij tussenuitspraak geoordeeld dat het uitwerkingsplan aanpassing behoeft. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hoeft niet te worden toegepast, zodat het gewijzigde vastgestelde uitwerkingsplan niet in ontwerp ter inzage hoeft te worden gelegd.

Wijzigingen

Het uitwerkingsplan is met in achtneming van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als volgt aangepast:

 • 1.

  Er is een nadere onderbouwing (c.q. belangenafweging gemaakt) gegeven over de neergelegde bestemming terzake de opslagruimte Noordeinde 131;

 • 2.

  De verbeelding is op de volgende onderdelen aangepast:

 • 1.

  Aan de noordzijde en oostzijde van het gebouw op het perceel Noordeinde 129 is over een breedte van 1,5 m de bestemming ‘Groen’ opgenomen in plaats van de bestemming ‘Water’; Daar waar geen bebouwing staat aan de oostzijde van het perceel verloopt de strook met de bestemming ‘Groen’ van 1,5 m naar 0,5 m breed;

 • 2.

  Omdat de breedte van de aanwezige watergang aan de oostzijde van het perceel Noordeinde 129 minimaal 4,0 m moet zijn, is (ter hoogte van de bebouwing op nr. 129) een strook van 0,5 m van de bestemming ‘Woongebied’ aan de oostzijde van de watergang bestemd als ‘Water’;

 • 3.

  Aan de oostzijde van het gebouw op het perceel Noordeinde 131 is over een breedte van 2,0 m de bestemming ‘Groen’ opgenomen in plaats van de bestemming ‘Water’. Aansluitend aan de noordzijde van deze groenstrook is vanaf de hoek van de watergang in oostelijke richting een strook van 1,0 m bestemd als ‘Groen’ in plaats van ‘Water’.

 • 4.

  De plangrens is ter hoogte van het perceel Noordeinde 129 licht opgeschoven in noordelijke richting en gelegd op het aanwezige gebouw.

 

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het gewijzigde vastgestelde uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en overige bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 2 februari 2017 t/m woensdag 15 maart 2017 voor een ieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U kunt het gewijzigde uitwerkingsplan ook digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de ID NL.IMRO.1884.DePoelen-VAS2.

 

Instellen van beroep

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen de aangebrachte wijzigingen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Diegenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan De Poelen hoeven dat niet te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te hebben gebracht.

 

Crisis en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het gewijzigde uitwerkingsplan De Poelen is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening kunnen op de volgende wijze bij de Raad van State worden ingediend:

 

-Digitaal loket (alleen voor burgers): https://digitaalloket.raadvanstate.nl

- Schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

- Fax: 070 – 365 13 80

 

Zowel voor het indienen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening dienen griffierechten te worden betaald. Actuele informatie kunt u vinden op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 17 maart 2017 tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail: info@kaagenbraassem.nl.

 

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, 1 februari 2017