Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, wijzigen van de bestemming “Agrarisch –Agrarisch bedrijf”met maatvoering ‘maximaal aantal wooneenheden:2’ en de functieaanduiding ‘glastuinbouw’en ‘bedrijfswoning’in de bestemming “Wonen” op het perceel Palmbosstraat 9 – 9a te Klein Zundert.

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) de bestemming te wijzigen van “Agrarisch –Agrarisch bedrijf”met maatvoering ‘maximaal aantal wooneenheden:2’ en de functieaanduiding ‘glastuinbouw’en ‘bedrijfswoning’in de bestemming “Wonen”

Locatie

Palmbosstraat 9 – 9a te Klein Zundert.

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.

Naar boven