Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2017, 56176Ruimtelijke plannenBekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018’

Logo Mill en Sint Hubert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ' Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018' ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan (toen genaamd: bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2016).

Tevens wordt bekend gemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de beoogde vaststelling van het bestemmingsplan ' Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018' aan de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien de kosten anderszins verzekerd zijn. Er wordt daarom geen ontwerp exploitatieplan ter inzage gelegd.

Het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018' is erop gericht het oorspronkelijke bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert (vastgesteld op 7 juni 2012) op onderdelen te herzien. Aanleiding hiervoor is het volgende:

 • -

  vertaling van de Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 30 april 2014, naar aanleiding van de beroepschriften tegen het bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert (2012);

 • -

  verwerking van bepalingen naar aanleiding van actualisaties van de Verordening ruimte, in maart 2014 en juli 2017;

 • -

  correctie van een aantal kleine onvolkomenheden;

 • -

  enkele ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Naar aanleiding van inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan en diverse ambtshalve wijzigingen is het plan op een aantal punten gewijzigd. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de 'Nota van vooroverleg en inspraak' en de ' Nota van wijzigingen', welke als bijlage onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage in de periode vanaf 4 oktober 2017 tot en met 14 november 2017. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl . Een analoog exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Mill.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft het unieke identificatienummer NL.IMRO.0815.BPLherzbuiteng2018-ON01.

Gedurende voornoemde termijn van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u per post aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert, via Postbus 7, 5360 AA, GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer C. Oomens van de afdeling Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0485 - 460 384.

Mill, 3 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert