Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2017, 5609Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Brede School Hoogmade

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken het navolgende bekend. Op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is het bestemmingsplan Brede School Hoogmade op 23 januari 2017 door de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem vastgesteld.

Locatie van het bestemmingsplan en wat houdt het bestemmingsplan in

Het plan betreft de realisatie van de Brede school. Het plangebied wordt gevormd door de huidige (basis)schoollocatie aan de Schoollaan in Hoogmade. De locatie wordt globaal gezien begrensd door de Schoollaan aan de oostzijde, de bestaande bebouwing langs de Kerkstraat aan de zuidzijde, de begraafplaats achter de katholieke kerk aan de Kerkstraat aan de westzijde en een ontwikkelingslocatie aan de Van Alcmaerlaan aan de noordzijde.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en overige stukken liggen vanaf donderdag 2 februari 2017 t/m woensdag 15 maart 2017 voor eenieder ter inzage bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor kunt u het ID-nummer NL.IMRO.1884.BPBREDESCHOOL-VAS1 gebruiken.

Instellen van beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening kunnen op de volgende wijze bij de Raad van State worden ingediend:

Zowel voor het indienen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening dienen griffierechten te worden betaald. Actuele informatie kunt u vinden op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 17 maart 2017, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. (071) 332 72 72, e-mail info@kaagenbraassem.nl.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, 1 februari 2017