Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2017, 55745Ruimtelijke plannenGecorrigeerde publicatie bestemmingsplan‘Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2017 (partiële herziening)’

Logo Gemert-Bakel

Op 25 augustus 2017 is de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2017 (partiële herziening)’ met identificatienummer NL.IMRO.1652.Stedelijk042017-VA01 bekendgemaakt. Recent is echter gebleken dat de verbeelding van de ‘ontwikkellocatie Akkerroosstraat en Bergroosstraat in Bakel – externe veiligheid’ niet correct is ingetekend. Om dit gebrek te herstellen, wordt nu de gecorrigeerde versie van het ‘Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2017 (partiële herziening)’ met identificatienummer NL.IMRO.1652.Stedelijk042017-VA01 gepubliceerd en ter inzage gelegd. De andere versie van het bestemmingsplan zal van de website www.ruimtelijkeplannen.nl worden verwijderd.

Stukken inzien

Het gecorrigeerde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 2 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage. Maak een afspraak als u de plannen in het gemeentehuis wilt inzien. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen voornoemd besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zo ver de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan iedere belanghebbende hiertegen binnen genoemde termijn schriftelijk beroep instellen bij genoemde Afdeling. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het indienen van een beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Gemert, 29 september 2017