Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 55406VergunningenNr:5 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Logo Menameradiel

Gelet op de bepalingen vanuit de Wegenverkeerswet, het Reglementverkeerstekens en verkeersregels 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende dat,

 • In het kader van het gemeentelijk categoriseringsplan de Ljouwerterdyk tussen de bebouwde kom van Marsum en de gemeentegrens met Leeuwarden is aangewezen als erftoegangsweg,

 • Ook gemeente Leeuwarden onlangs heeft besloten (verkeersbesluit) de Poptawei, het weggedeelte tussen Ljouwerterdyk en de bebouwde kom van Leeuwarden aan te wijzen als erftoegangsweg met een 60km/uur regime,

 • De omliggende hoofdstructuur in het kader van de Haak om Leeuwarden dusdanig is gewijzigd dat de hoofdstad vanuit westelijke en zuidwestelijke richting optimaal wordt ontsloten / bereikbaar is,

 • En daarmee het onderliggende wegennet niet langer als parallelle structuur zou moeten functioneren,

 • Dit besluit als sluitstuk mag worden beschouwd in de aanwijs en inrichting van buiten de kom van Marsum gelegen verblijfsgebied,

 • Dit besluit en de inrichting een logische toevoeging is aan maatregelen om ongewenste verkeersstromen (sluipverkeer) tegen te gaan,

 • Dit besluit strekt, gelet op artikel 2 lid1a van de Wegenverkeerswet tot het verzekeren van de veiligheid op de weg,

 • Dit besluit de instemming heeft van de verkeer coördinator van politie, district De Wadden in Sint Annaparochie.

  Besluiten:

  • 1.

   Door plaatsing van het bord A0160zb van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de Ljouwerterdyk tussen de bebouwde kom van Marsum en de gemeentegrens met Leeuwarden aan te wijzen als erftoegangsweg met een gezoneerd 60km/uur snelheidsregime,

  • 2.

   Dit besluit officieel bekend te maken via de Staatscourant en ter informatie in het gemeentelijke mededelingenblad “Ynformaasje”.

   Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de

   gemeente Menameradiel in haar vergadering van 29 augustus 2017.

   de secretaris, de burgemeester,