Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2017, 55394Ruimtelijke plannenWET RUIMTELIJKE ORDENING

Logo Westvoorne

Kennisgeving voor bereiding bestemmingsplan

Colinslandsedijk 27Tint e

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden met de naam Colinslandsedijk 27 Tinte.

Op 21 juni 2011 is het bestemmingsplan Dorpsgebied Tinte vastgesteld. In dit bestemmingsplan is voor het perceel Colinslandsedijk 27 de bestemming Wonen vastgelegd, waarbij een vrijstaande woning is toegestaan. Ook mag het perceel worden gebruikt voor de exploitatie van een smederij of gelijksoortig bedrijf.

Met de eigenaar van het perceel zijn afspraken gemaakt over sanering van het bedrijf. Alle bebouwing op het terrein wordt gesaneerd. Op het perceel worden vervolgens mogelijkheden geboden voor bouw van maximaal drie woningen, aansluitend aan de bebouwing in het bestaande patroon. De aanpassingen worden vormgegeven in het bestemmingsplan Colinslandsedijk 27 Tinte. Het beleidskader voor de wijziging ligt in de structuurvisie Tinte 2025.

Op dit moment worden geen stukken met betrekking tot het voornemen ter inzage gelegd, ook is het niet mogelijk om zienswijzen op het voornemen kenbaar te maken. Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in de loop van 2018 ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze op het plan geven.

Rockanje, 4 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Westvoorne

de secretaris, R.G. Beek

de burgemeester, P.E. de Jong