Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkStaatscourant 2017, 55136Ruimtelijke plannenGemeente Nijkerk, Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijkerk aan Zee’

Logo Nijkerk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ontwerpbestemmingsplan ‘Nijkerk aan Zee’ ter visie komt te liggen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het gebied ten (zuid)westen van de Arkersluis.

Met dit plan wordt het gebied nieuw leven ingeblazen. De belangrijkste pijlers onder het plan zijn:

  • een beachclub met openbaar strand;

  • businessbeach (letterlijk in de bomen);

  • een restaurant;

  • camperplaatsen;

  • kleinschalige seizoensgebonden bezigheden;

  • een trouw’kapel’

  • en overige natuur/educatie/(water)recreatie-gebonden activiteiten.

De gemeente sluit met de initiatiefnemer een zogenaamde anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst zorgt er voor dat het kostenverhaal verzekerd is. Bovendien is het van belang om te waarborgen dat de afspraken die zijn gemaakt inderdaad door partijen worden nagekomen. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ingevolge artikel 6.2.12 van het Besluit op de ruimtelijke ordening samen met dit bestemmingsplan ter visie.

Op www.nijkerk.eu (Ruimtelijke plannen, Ter inzage, Nijkerk aan Zee) is het plan digitaal in te zien. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 september 2017 voor een periode van zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het Stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033.

Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0111-0001.

Gedurende de periode dat het plan ter visie ligt kan een ieder naar keuze digitaal (wat de voorkeur heeft) schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een digitaal formulier onder de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen dient men te richten aan de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan tijdens werkdagen contact opnemen met het team Planvorming via 14 033.