Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeusdenStaatscourant 2017, 5449OverigGemeente Leusden - Verkeersbesluit 2017-04 opheffen parkeerverbod parkeerplaats Biezenkamp

Logo Leusden

Verkeersbesluit opheffen parkeerverbod parkeerplaats Biezenkamp Leusden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden;

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende;

dat er in de huidige situatie een parkeerverbod is op de parkeerplaats van de Biezenkamp op dinsdagen in verband met de wekelijkse markt;

dat de wekelijkse markt is verplaatst en niet meer op de parkeerplaats van de Biezenkamp is;

dat er nu geen noodzaak meer is om een parkeerverbod te hebben op dinsdagen;

dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

B E S L U I T E N :

  • 1.

    Door verwijdering van de borden E01, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, het parkeerverbod op dinsdagen op te heffen.

  

Dit besluit is in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer na overleg met de politie genomen. Bij de politie Midden-Nederland, district Oost-Utrecht , bestaat geen bezwaar tegen het voorgenomen verkeersbesluit.

 

Bezwaar

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie schriftelijk bezwaar indienen tegen dit verkeersbesluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Uw bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van Leusden, p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, Postbus 150, 3830 AD Leusden.

  

Datum: 27 januari 2017

 

het college van de gemeente Leusden,

    

de heer R. van Veen

 

teamleider afdeling Dienstverlening