Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 54280VerkeersbesluitenVerkeersbesluit : instellen 60 km/uur zone op de Kuijerdamseweg te Ellemeet, gemeente Schouwen-Duiveland

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Kuijerdamseweg, tussen de N652 en grens bebouwde kom van Ellemeet, gemeente Schouwen-Duiveland gecategoriseerd is als erftoegangsweg type-A met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -

  dat deze weg de primaire verbinding tussen Ellemeet en de N652 (Recreatieverdeelweg) vormt;

 • -

  dat er op de Kuijerdamseweg circa 1.800 motorvoertuigen per werkdag geteld zijn;

 • -

  dat aan de Kuijerdamseweg een camping is gelegen;

 • -

  dat aan de Kuijerdamseweg een bushalte is gelegen;

 • -

  dat er langs de Kuijerdamseweg een verplicht, in twee richtingen te berijden (brom-)fietspad is gelegen;

 • -

  dat voetgangers, (brom-)fietsers en gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de camping, de Kuijerdamseweg moeten oversteken om de camping te kunnen verlaten of te bereiken;

 • -

  dat dit door het huidige snelheidsregime van 80 km per uur resulteert in onveilige situaties;

 • -

  dat het daardoor gewenst is om op de Kuijerdamseweg, tussen de N652 en de grens met de bebouwde kom van Ellemeet, de snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -

  dat hierdoor ook de ongewenste snelheidsovergang van 80 km/uur naar 30 km/uur ter hoogte van de kern Ellemeet komt te vervallen;

 • -

  dat (brom-)fietsers ter hoogte van de kern Ellemeet dan veiliger de rijbaan op kunnen rijden;

 • -

  dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds is aangebracht op dit deel van de Kuijerdamseweg;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 07-09-2017);

 • -

  dat de maatregel voorgelegd is aan de gemeente Schouwen-Duiveland en dat de beleidsmedewerker verkeer van de gemeente d.d. 25-08-2017 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

besluit:

Tot het instellen van:

een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Kuijerdamseweg, tussen de N652 en de bebouwde kom grens van de kern Ellemeet door het aanbrengen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Kuijerdamseweg ter hoogte van de grens met de bebouwde kom en de N652.

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.