Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 54276VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen 60 km/uur zone op de Veerdijkseweg, Krokkeweg, Bitterhoekseweg ten noorden van de kern Scherpenisse, gemeente Tholen

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Veerdijkseweg, Krokkeweg en Bitterhoekseweg ten noorden van de kern Scherpenisse, gemeente Tholen, gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg type-A met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -

  dat op deze wegen circa 1.000 motorvoertuigen per werkdag geteld zijn;

 • -

  dat de wegen die aansluiten op de Veerdijkseweg, Krokkeweg en Bitterhoekseweg erftoegangswegen type-B zijn, met een bijbehorend snelheidsregime van 60 km per uur;

 • -

  dat deze wegen ondergeschikt aansluiten op de Veerdijkseweg, Krokkeweg en Bitterhoekseweg, middels een voorrangsregeling;

 • -

  dat fietsers en bromfietsers over de rijbaan van de Veerdijkseweg, Krokkeweg en Bitterhoekseweg moeten rijden;

 • -

  dat het huidige snelheidsregime van 80 km per uur op de Veerdijkseweg, Krokkeweg en Bitterhoekseweg niet overeenkomt met de vormgeving;

 • -

  dat het daardoor gewenst is om op de Veerdijkseweg, Krokkeweg en Bitterhoekseweg ten noorden van de kern Scherpenisse, tussen de Provincialeweg N286 en de Bram Groenewegeweg, de snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -

  dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds is aangebracht op de Veerdijkseweg, Krokkeweg en Bitterhoekseweg;

 • -

  dat door het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur fietsers en bromfietsers veiliger gebruik kunnen maken van Veerdijkseweg, Krokkeweg en Bitterhoekseweg;

 • -

  dat de geldende voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten met de aansluitende wegen in stand gehouden worden, om zo het onderscheid tussen erftoegangsweg type A en erftoegangsweg type B aan te geven;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 12-09-2017);

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Tholen en dat de coördinator beleid en beheer openbare ruimte & mobiliteit van de gemeente d.d. 31-08-2017 heeft aangegeven inhoudelijk te kunnen instemmen.

besluit:

Tot het instellen van:

een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Veerdijkseweg, Krokkeweg en Bitterhoekseweg ten noorden van de kern Scherpenisse, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur. Dit door het verwijderen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Veerdijk, de Stoofdijk, de Nieuweweg, de Krokkeweg naar nr.2, de Kalfdamseweg en de Randweg en deze te herplaatsen op de Veerdijkseweg ten noorden van de rotonde met de N286 en de Bitterhoekseweg ten westen van de rotonde met de Bram Groenewegeweg.

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.