Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 54275VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Instellen zone 60 km/uur op de Weelweg en Kakkersweelweg tussen Kerkwerve en Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Weelweg en Kakkersweelweg tussen Kerkwerve en Noordgouwe gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg type-A met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -

  dat deze wegen de primaire verbinding tussen Kerkwerve en Noordgouwe vormen;

 • -

  dat op deze weg circa 900 motorvoertuigen per werkdag geteld zijn;

 • -

  dat op de Kakkersweelweg ten westen van de Schouwsedijk een zone 60 km/uur (erftoegangseweg type-A) begint en eindigt bij de kern Noordgouwe;

 • -

  dat de wegen die aansluiten op de Weelweg en Kakkersweelweg erftoegangswegen type-B zijn, met een bijbehorend snelheidsregime van 60 km per uur;

 • -

  dat deze wegen ondergeschikt aansluiten op de Weelweg en Kakkersweelweg, middels een voorrangsregeling;

 • -

  dat fietsers en bromfietsers over de rijbaan van de Weelweg en Kakkersweelweg moeten rijden;

 • -

  dat het huidige snelheidsregime van 80 km per uur op de Weelweg en Kakkersweelweg niet overeenkomt met de vormgeving en gebruik;

 • -

  dat het daardoor gewenst is om op de Weelweg en Kakkersweelweg tussen Kerkwerve en Noordgouwe, de snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -

  dat hierdoor de ongewenste snelheidsovergang van 80 km/uur naar 30 km/uur ter hoogte van de kern Kerkwerve komt te vervallen;

 • -

  dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds is aangebracht op de Weelweg en Kakkersweelweg;

 • -

  dat door het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur fietsers en bromfietsers veiliger gebruik kunnen maken van de Weelweg en Kakkersweelweg;

 • -

  dat de geldende voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten met de aansluitende wegen in stand gehouden worden, om zo het onderscheid tussen erftoegangsweg type A en erftoegangsweg type B aan te geven;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 12-09-2017);

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Schouwen-Duiveland en dat de beleidsmedewerker verkeer van de gemeente d.d. 25-08-2017 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben.

besluit:

Tot het instellen van:

 

 • 1.

  een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Weelweg, tussen de Heuvelsweg en bebouwde kom grens van de kern Kerkwerve, door het aanbrengen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Weelweg ten westen van aansluiting met de rotonde Heuvelsweg en ter hoogte van de grens bebouwde kom van Kerkwerve (alleen A01-60 zb).

 • 2.

  een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Kakkersweelweg, tussen de Heuvelsweg en de Schouwsedijk, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur. Dit door het verwijderen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Lokkersweg, de Bartelsweg en deze te herplaatsen op de Kakkersweelweg (A01-60 zb/ze) ten oosten van de Heuvelsweg.

 • 3.

  een sluitend 60 km per uur zone gebied door het verwijderen van de borden A01-zb/ze aan de Schouwsedijk ter hoogte van de Heereweg (tweemaal).

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.