Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 54272VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Instellen 60 km/uur op Rijksstraatweg te Bruinisse, gemeente Schouwen-Duiveland

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Rijksstraatweg ten zuiden van de kern Bruinisse, gemeente Schouwen-Duiveland gecategoriseerd is als erftoegangsweg type-A met een snelheidsregime van 60 km per uur;

 • -

  dat er voor fietsers en bromfietsers is voorzien in een vrijliggend in twee richtingen te berijden verplicht (brom-)fietspad

 • -

  dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds aangebracht is;

 • -

  dat de overgang tussen de 50 km per uur binnen de bebouwde kom en de 60 km per uur buiten de bebouwde kom duidelijk is aangegeven met de komgrensborden;

 • -

  dat de 60 km per uur zone niet sluitend is omdat het zone bord 60 ter hoogte van de Molenweg ontbreekt;

 • -

  dat een hoger snelheidsregime vanwege de beperkte ruimte op het dijklichaam niet mogelijk is;

 • -

  dat voor het instellen van de zone 60 km per uur op deze wegen en / of wegvakken een verkeersbesluit genomen moet worden;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 07-09-2017);

 • -

  dat de maatregel voorgelegd is aan de gemeente Schouwen-Duiveland en dat de beleidsmedewerker verkeer van de gemeente d.d. 25-08-2017 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

besluit:

Tot het instellen van:

een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Rijksstraatweg ten zuiden van de kern Bruinisse. Dit door het handhaven van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, ter hoogte van de grens met de bebouwde kom van Bruinisse en het toevoegen van het bord A01-60 zb ter hoogte van de grens bebouwde kom aan de Molenweg te Bruinisse.

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.