Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BAR-organisatieStaatscourant 2017, 54122VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo BAR-organisatie

Het intrekken van parkeerschijfzone Dorpsstraat en voetgangersgebied Doormanplein .

Besluitnummer: 2017-30

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Overweg en en m otiveren :

Het Doormanplein heeft een belangrijke betekenis voor Barendrecht. Het is onderdeel van de cultuurhistorische oude dorpskern en van oudsher een ontmoetings- en verblijfsgebied.

Het gebied heeft met alle ruimtelijke ontwikkelingen binnen Barendrecht haar herkenbaarheid weten te behouden en heeft nog een lokaal belangrijke belevingswaarde. De oude dorpskern is aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. De ruimtelijke en cultuurhistorische samenhang van de oude dorpskern is van grote waarde en geeft de identiteit van Barendrecht weer. Deze samenhang is rondom het Doormanplein echter niet te ervaren door het huidige gebruik van het Doormanplein als parkeerplaats.

Het verbeteren van de beeldkwaliteit in dit cultuurhistorische gebied en het realiseren van een aantrekkelijke ontmoetingsplek en aangenaam verblijfsgebied zijn redenen om het Doormanplein autovrij te maken.  

Deze richting is ook neergelegd in de  visie Doormanplein die in juni 2015 door de gemeenteraad is behandeld.

Het verkeersbesluit om het Doormanplein autovrij te maken is ook onderschreven door de projectgroep Oude Dorpskern waarin diverse externe partijen vertegenwoordigd worden Deelnemers aan deze projectgroep zijn: Gemeente, Monumentencommissie, Historische Vereniging Barendrecht, bestuur PKN gemeente Dorpskerk,  Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht,  VVE Heuvelsteyn/ de Boom, horeca ondernemers Horeca Doormanplein, bewonersraad Patrimonium en de Bewonersvereniging Oude Dorpskern. In de omgeving van het Doormanplein, onder andere op Dorpsstraat is blauwe zone parkeren ingesteld overeenkomstig de genoemde verkeersbesluiten.

De bewonersvereniging heeft direct haar zorg geuit over het aantal beschikbare parkeerplaatsen met het beperken van ‘langparkeren’ in de oude dorpskern.

Het besluit De gemeente heeft op basis van een parkeerbalans het besluit genomen om het Doormanplein autovrij te maken en om een blauwe zone in te stellen. Besluit 2015-19. Bij besluit 2015-42 is deze blauwe zone nog uitgebreid.

Het bezwaar De bewonersvereniging Oude Dorpskern was niet overtuigd van voldoende parkeerplaatsen en maakte bezwaar.

Het beroep Een en ander leidde tot een beroepszaak. Samengevat heeft de zorg van de bewonersvereniging geleid tot een beroep met zaaknummer ROT 16 / 2160 BESLU RO02. Het ingestelde beroep is gegrond verklaard en het omstreden besluit is door de rechtbank op 21 juni jl. vernietigd.

Nieuwe planvorming Op basis van een en ander overweegt het college van burgemeester en wethouders nieuwe planvorming op te stellen voor de cultuurhistorische oude kern. Hierbij gaat het om bescherming en verbetering van de beeldkwaliteit met als onderdeel een dekkende parkeerbalans met een passend parkeerregime.

Het college overweegt vervolgens Verkeersbesluit nummer: 2015-19 + Tekening B-CW-12-001 en verkeersbesluit 2015-42 + Tekening B-CW-12-002 (uitbreiding p-zone) in te trekken;

Nieuwe ruimtelijke planvorming te initiëren.

Gelet op :

overeenkomstig artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

De genoemde weg is een openbare weg, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Barendrecht.

Met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het Uitvoeringsbesluit;

 • het bordenboek (VNVF);

 • Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot:

Het intrekken van verkeersbesluiten 2015-19 + Tekening B-CW-12-001 en verkeersbesluit 2015-42 + Tekening B-CW-12-002 (uitbreiding p-zone).

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Voorts:

 • overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

 • overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd;

 • overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend;

Aldus besloten te Barendrecht, 29 augustus 2017,

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Namens deze,

Mevrouw E. den Outer

Domeindirecteur Ruimte

MEDEDELINGEN Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen deze beslissing kan door belanghebbenden in de periode van zes weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan, na of gelijktijdig met het indienen van bezwaar, de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.