Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandStaatscourant 2017, 5397Ruimtelijke plannenBekendmaking wijzigingsplan Monstersepad-Grote Achterweg Naaldwijk

Logo Westland

De gemeente Westland maakt bekend dat het volgende plan ter inzage ligt:

Naam : Monstersepad-Grote Achterweg Naaldwijk

Soort plan : Wijzigingsplan

Status : 23-01-2017 Vastgesteld

Publicatiedatum : 02-02-2017

Reactietermijn : vrijdag 03-02-2017 t/m donderdag 16-03-2017

Nummer : NL.IMRO.1783.abp00000013w33-VA01

Artikel : 3.9a Wet ruimtelijke ordening

Omschrijving

Het perceel is gelegen aan de Monstersepad en Grote Achterweg kadastraal bekend Naaldwijk, sectie E, nummer 4637. Het betreft hier 2 kavels waarvan de bestemming ten behoeve van de verplaatsing van de woningen Noordlierweg 15 te De Lier en Burgemeester Crezeelaan 4 te De Lier in jaar 2011 van 'Agrarisch Glastuinbouw' gewijzigd is in 'Wonen'.

Vanwege een geplande nieuwbouw kas met een bedrijfsruimte op deze locatie, zal de verplaatsing van de woningen Noordlierweg 15 te De Lier en Burgemeester Crezeelaan 4 te De Lier niet naar deze locatie plaatsvinden.

Als gevolg hiervan wordt de bestemming 'Wonen' gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch Glastuinbouw'.

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

  • -

    tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht

  • -

    aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.