Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2017, 52484Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan ex 3.6 Wro: Uuleveld, Nieuwstraat 1 t/m 7 te Pannerden

Logo Rijnwaarden

Burgemeester en wethouders van Rijnwaarden maken, ingevolge artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 5 september het wijzigingsplan ‘Uuleveld, Nieuwstraat 1 t/m 7 te Pannerden’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van “gestapeld” naar de bestemming 'Woongebied met de aanduiding aaneen gebouwd’ of 'Woongebied met de bouwaanduiding twee-aaneen’.

Het wijzigingsplan ‘Uuleveld, Nieuwstraat 1 t/m 7 te Pannerden’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 21 september t/m 2 november ter inzage op het gemeentehuis in Lobith. Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren te hebben gebracht, kan vanaf 21 september t/m 2 november beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.