Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 52050

Gepubliceerd op 14 september 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2014, 4e herziening Flevoweg 72”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2014, 4e herziening Flevoweg 72” vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Bestemmingsplan

Voor de locatie Flevoweg 72 is een aanvraag ingediend voor herziening van de bestemming “Cultuur en ontspanning” in “Wonen”, “Tuin” en “Water” ten behoeve van de verkoop van de niet meer als zodanig in gebruik zijnde bedrijfswoning als burgerwoning. De woning is reeds geruime tijd beëindigd en burgerbewoning is strijdig met de bestemming.

Op basis van het bestemmingsplan “Buitengebied 2014” kan de bestemming niet gewijzigd worden naar "Wonen-2" voor het toestaan van de burgerbewoning en is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het voornemen past binnen de kaders van de milieuwetgeving in relatie tot het achter gelegen Gemaal. Het betreft een karakteristieke woning die op deze wijze in stand kan worden gehouden.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2014, 4e herziening Flevoweg 72” ligt met ingang van donderdag 14 september gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991223-OW01.

 

Zienswijzen

Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van “Buitengebied 2014, 4e herziening Flevoweg 72”. Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering, via telefoonnummer 14038.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl