Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BevelandStaatscourant 2017, 51841Ruimtelijke plannenBestemmingsplan en omgevingsvergunning “Windturbinepark Noord-Beveland”, Noord-Beveland

Logo Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat de volgende gecoördineerde besluiten voor een ieder ter inzage liggen:

 • 1.

  besluit van de gemeenteraad van 24 augustus 2017 om het bestemmingsplan ‘Windturbinepark Noord-Beveland’ (identificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkRippldr-VA01) vast te stellen;

   

 • 2.

  besluit van het college van burgemeester en wethouders van 5 september 2017 (verzonden 6 september 2017) om de omgevingsvergunning (registratienummer O2017059) te verlenen voor de realisatie van 4 windturbines met transformatiegebouwtjes en inkoopstation aan de Krommeweg 4 te Kamperland.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • -

  het bouwen van bouwwerken;

 • -

  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;

 • -

  het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Het plan

De ontwikkeling betreft de realisering van een nieuw windturbinepark met 4 windturbines met een maximale tiphoogte van 150 meter in de Jacobapolder en Rippolder te Kamperland onder gelijktijdige verwijdering van de huidige 5 windturbines.

Coördinatie

De besluiten omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning zijn gecoördineerd voorbereid op basis van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening). Daarbij is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Bij het bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Bij besluit van 22 november 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten om artikel 9f lid 1 en 2 van de Elektriciteitswet 1998 niet van toepassing te verklaren voor Windturbinepark Noord-Beveland. Dit betekent dat burgemeester en wethouders van Noord-Beveland vergunning kunnen verlenen op haar grondgebied. 

Inzage

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met alle bijbehorende stukken liggen vanaf 14 september tot en met 25 oktober 2017 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke.

De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op de gemeentelijke webpagina www.noord-beveland.nl/planprocedure. Een volledig digitale versie van het bestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkRippldr-VA01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nlhttp://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen de genomen besluiten (vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • -

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning;

 • -

  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning;

 • -

  belanghebbenden die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze hebben ingediend, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren tijdig een zienswijze in te dienen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen de besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking op 26 oktober 2017, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.