Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2017, 51760Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Zuidelijke Randweg, herziening Twickelerblokweg tussen 12 en 14”, Borne

Logo Borne

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Zuidelijke Randweg, herziening Twickelerblokweg tussen 12 en 14” ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het realiseren van in totaal drie woningen op twee onbebouwde percelen, gelegen tussen Twickelerblokweg 12 en 14 te Borne. Het plangebied wordt globaal begrensd door de percelen kadastraal bekend gemeente Borne, sectie E, nummers 5789 en 6534 (gedeeltelijk).

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 september t/m 25 oktober 2017 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01.

De digitale bestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01.

 

Zienswijzen

Een ieder kan van 14 september tot en met 25 oktober 2017 een mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar de gemeenteraad, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient u vóór 23 oktober 2017 een afspraak te maken met team Ontwikkeling, telefoonnummer 074-2658672.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.