Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2017, 51701Overig

Definitieve vaststelling Natura 2000-beheerplan De Wilck, Ministerie van Economische Zaken

De Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) en het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Natura 2000-beheerplan De Wilck opnieuw vastgesteld. De Raad van State had met gebruikmaking van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht in een tussenuitspraak van 3 mei 2017 de Staatssecretaris opgedragen het beheerplan van december 2015 (Stcrt. 17 december 2015, nr. 46317) binnen 20 weken na verzending van de uitspraak aan te passen. Daarin is in dit opnieuw vastgestelde beheerplan voorzien. De aanpassing heeft betrekking op jacht, wildbeheer en schadebestrijding. Voor het overige is het beheerplan niet gewijzigd.

Terinzagelegging

U kunt het definitieve beheerplan De Wilck van 14 september tot en met 25 oktober 2017 inzien op:

Daarnaast is een papieren versie van het beheerplan in deze periode tijdens reguliere openingstijden in te zien op het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag:

  • Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Beroep

Beroep staat alleen open tegen de aanpassingen inzake jacht, wildbeheer en schadebestrijding. De beroepstermijn start op 15 september 2017 en duurt tot en met 26 oktober 2017.

U kunt uw beroep instellen door een beroepschrift te sturen naar:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Uw beroepschrift dient ten minste te bevatten:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht;

  • een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;

  • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze heeft kunnen indienen;

  • uw handtekening.