Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2017, 51572Ruimtelijke plannenOntwerp uitwerkingsplan ‘De Vaert fase 2’ te Boekend

Logo Venlo

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de ter inzage legging bekend van:

-het ontwerp uitwerkingsplan ‘De Vaert fase 2’ (Imro nummer NL.IMRO.0983.BP201611DEVAERT-ON01) te Boekend.

Op 27 maart 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Vaert vastgesteld, waarmee 34 woningen kunnen worden gebouwd in de kern Boekend. Het bestemmingsplan regelt rechtstreeks de bouw van 17 woningen voor fase 1 en via een uitwerkingsbevoegdheid de bouw van 17 woningen voor fase 2. In dit uitwerkingsplan wordt de bouw van de resterende 17 woningen (fase 2) mogelijk gemaakt. De voorwaarden om het plan te kunnen uitwerken zijn opgenomen in het door de raad vastgestelde bestemmingsplan De Vaert uit 2013.

Als compensatie voor de bouw van de woningen wordt op basis van het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) een tuinbouwkas gesloopt aan de Kamperdwarsweg 9. Er vindt een herbestemming plaats naar de bestemming Agrarisch met Waarden, waarbij de bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.

Fase 2 wordt begrensd door de Noordervaartweg en de Bosweg in Boekend.

Ter inzage legging

Het ontwerp uitwerkingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 14 september 2017 gedurende zes weken (tot en met 25 oktober 2017) ter inzage in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. De stukken kunnen hier analoog en digitaal worden ingezien. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC) via telefoonnummer 14 077.

Het ontwerp uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens in te zien langs elektronische weg via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201611DEVAERT-ON01. Via de gemeentelijke website www.venlo.nl is tevens een link naar ruimtelijke plannen beschikbaar.

Zienswijzen

Er kunnen binnen de termijn van ter visie legging door belanghebbenden mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Venlo. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze dient u binnen de termijn een afspraak te maken. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Venlo, 13 september 2017