Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2017, 50711Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan ”Franeker – Arkens 9”, gemeente Franekeradeel

Logo Franekeradeel

Vastgesteld wijzigingsplan ”Franeker – Arkens 9”, gemeente Franekeradeel 

Het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel maakt bekend dat zij in de collegevergadering van 29 augustus 2017 het wijzigingsplan “Franeker – Arkens 9” ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het initiatief betreft een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied 2013”, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 november 2013 en (partieel) opnieuw is vastgesteld op 25 juni 2015. Het doel van het wijzigingsplan is om een agrarische bestemming met bedrijfskavel te wijzigen in een woonbestemming en een stuk grond buiten de woonbestemming te ontdoen van de bedrijfskavel. Tenslotte wordt met dit wijzigingsplan een bestaande paardenbak op het perceel gelegaliseerd.

 

Het plangebied betreft het perceel Arkens 9, in het buitengebied van Franekeradeel, ongeveer 250 meter ten noordoosten van Franeker en 500 meter ten westen van het dorp Schalsum.

 

Het zogenoemde planidentificatienummer van het vastgestelde wijzigingsplan is NL.IMRO.0070.WPBUIARKENS9-VAS1

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over het wijzigingsplan of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 

U wilt het wijzigingsplan bekijken

In verband met de verbouwing van het gemeentehuis kunt u terecht in de naast het gemeentehuis gelegen tijdelijke units aan de Harlingerweg 18. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Vanaf 7 september 2017 tot en met 18 oktober 2017 ligt het wijzigingsplan voor u klaar.

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan ook digitaal bekijken, via www.ruimtelijkeplannen.nl of onze gemeentelijke website www.franekeradeel.nl (tabblad Wonen en werken en vervolgens via sub tabbladen Bouwen en wonen, Bestemmingsplannen, Vastgesteld).

 

Bent u het niet eens met het wijzigingsplan?

Dan kunt u in beroep gaan. Dit kunt u binnen zes weken doen, tot en met 18 oktober 2017. U kunt alleen in beroep gaan als u:

 • 1.

  belanghebbende bent die een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan heeft ingediend, of

 • 2.

  u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te dienen. U hoort bij deze categorie als u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die het college heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan, en

 • 3.

  u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het vastgestelde wijzigingsplan is betrokken. Of u ook echt belanghebbende bent wordt getoetst aan de wet. 

  U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

  In uw beroepschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, de naam van het wijzigingsplan waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met het wijzigingsplan. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

   

  Wilt u dat het wijzigingsplan niet meteen ingaat?

  Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de Raad van State. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een beroepschrift heeft ingediend en er sprake is van spoed.

  Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

   

  Het wijzigingsplan treedt zes weken na deze bekendmaking in werking. Is er binnen deze termijn een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan moet de Raad van State hierover eerst een uitspraak doen. Het wijzigingsplan treedt dan pas na deze uitspraak in werking.