Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2017, 49518Overig



Gedeeltelijke intrekking Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Logo Eindhoven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maken bekend dat zij bij besluit van 22 augustus 2017 het voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), op een perceel gelegen aan de Jan Olieslagersweg te Eindhoven, gedeeltelijk hebben ingetrokken. Het betreffende kadastrale perceelgedeelte is aangegeven op de bij het besluit horende lijst.

Het besluit van 22 augustus 2017 treedt in werking op de dag na publicatie In de Staatscourant van 30 augustus 2017, te weten op 31 augustus 2017.

Gevolgen

De gedeeltelijk intrekking betekent dat de eigenaar het betreffende perceelgedeelte niet eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden indien hij het perceelgedeelte wil vervreemden.

De eigenaar van het perceelgedeelte ontvangt een dezer dagen schriftelijk bericht over de gedeeltelijke intrekking van de aanwijzing.

Ter inzage

Het collegebesluit (nr. 603) ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht (tekening met nummer GRB-20150138) en een lijst van het betreffende perceelgedeelte, met ingang van 31 augustus 2017 ter inzage bij het Inwonersplein van de gemeente Eindhoven. Het Inwonersplein bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. Hier bent u welkom: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, zonder afspraak; maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur, uitsluitend op afspraak; maandag- en vrijdagavond tot 19.00 uur, uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u via www.eindhoven.nl/digitaalloket of bel het Klantcontactcentrum.

Bezwaar en beroep 

Tegen het besluit staat bezwaar open bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om - wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten - een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Brabant (bestuursrechter) te ’s-Hertogenbosch een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Expertise, de heer J. van den Bongard, telefoonnummer: 040 – 238 62 75.

 

Eindhoven 22 augustus 2017