Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2017, 49091OverigOntwerpbesluit ex. art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo voor de realisatie van acht rijwoningen nabij Leppestraat 5 en 9 te Azewijn

Logo Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 31 augustus 2017, gedurende een termijn van 6 weken, het ontwerpbesluit voor de realisatie van 8 rijwoningen nabij Leppestraat 5 en 9 te Azewijn voor een ieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam. De beoogde locatie is kadastraal bekend als Gemeente Bergh, sectie A, nummer 1057 (project Hartjenshof, Azewijn).

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan het ontwerpplan desgevraagd eveneens buiten de werkuren worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling, telefoon 0316-291391. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland , Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via bovengenoemd telefoonnummer daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

Didam, 30 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Montferland