Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2017, 48463VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Tijdelijke maatregel - Adviessnelheid 30 km/u op de Keetzijde Edam.

Logo Edam-Volendam

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden is het gewenst om op de Keetzijde te Edam een adviessnelheid van 30 kilometer per uur in te stellen.

Met het bovenstaande wordt beoogd weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van een bouwterrein en hen dwingend te adviseren daar in hun snelheidsgedrag rekening mee te houden. Gezien de huidige inrichting van de weg past een lagere maximumsnelheid voor de verkeersveiligheid en de vrijheid van het verkeer niet in het verwachtingspatroon van de weggebruiker. Hoewel een weggebruiker te allen tijde zijn verkeersgedrag zal moeten afstemmen op de omstandigheden, kan in deze situatie, waar het bouwterrein niet overduidelijk en in alle omstandigheden goed zichtbaar is de adviessnelheid een extra signaal zijn aan weggebruikers dat een aangepaste snelheid verwacht word.

De uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, paragraaf 4, onder bord A4 eisen het volgende bij plaatsing van dit verkeersbord:

1. Een adviessnelheid wordt slechts plaatselijk toegepast om aan te geven met welke veilige snelheid een gevarenpunt gepasseerd kan worden, waarvan voor de bestuurder niet goed waarneembaar is dat in aanzienlijke mate snelheid moet worden verminderd.

2. In recreatiegebieden kan buiten de bebouwde kom een adviessnelheid worden toegepast op verharde wegvakken met gemengd verkeer, mits de wegen waarvan die wegvakken deel uitmaken hun begin-of eindpunt binnen het recreatiegebied hebben en geen lagere snelheid wordt geadviseerd dan 30 km/h.

3. Zo mogelijk wordt de reden van een vastgestelde adviessnelheid zichtbaar gemaakt door bord A4 te combineren met een bord of onderbord dat de aard van het gevaar of de reden van het advies aan-geeft.

4. Een met bord A4 aan te geven adviessnelheid is tenminste 20 km/h lager dan de snelheidslimiet ophet direct daaraan voorafgaande weggedeelte.

Met bovenstaande maatregelen wordt aan de eisen uit de uitvoeringsvoorschriften voldaan.

De uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, paragraaf 4, onder bord A5 (einde adviesnelheid) eisen het volgende bij plaatsing van bord A5:

1. Dit bord wordt niet toegepast:

a. indien uit andere verkeerstekens of uit een gedragsregel reeds het einde van de adviessnelheid voortvloeit;

b. ter beëindiging van een adviessnelheid bij een gevarenpunt.

Aangezien uit de wegmarkering en de bebording duidelijk zal zijn af te lezen dat het gebied wordt verlaten wordt bord A5 achterwege gelaten.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de gemandateerde van de korpschef van de politie.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

1. op de Keetzijde te Edam tussen de Zeesluis en het begin van de 30 km zone een adviessnelheid van 30 km/u in te voeren.

2. dit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels bord A4 met onderbord "uitrit bouwverkeer".

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam

Namens deze,

drs. ing. J.P. Leek

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.