Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 48162VerkeersbesluitenVerkeersbesluit openstellen wegen voor al het verkeer op Zeedijk, Mariadijk en Parallelweg te Walsoorden

Logo Waterschap Scheldestromen

Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat Perkpolder ten noorden van Walsoorden is gelegen;

 • -

  dat dit gebied heringericht is en wordt;

 • -

  dat in het kader hiervan een (brom-)fietspad is aangelegd;

 • -

  dat dit fietspad loopt over de Zeedijk, Mariadijk en de Parallelweg;

 • -

  dat het fietspad minimaal 3,15 meter breed is;

 • -

  dat Walsoorden één ontsluitingsweg heeft in de vorm van de Walsoordensestraat;

 • -

  dat naast deze weg een groot betonbedrijf gelegen is;

 • -

  dat in het geval van calamiteiten op of bij dit bedrijf inwoners van Walsoorden geen alternatieve vluchtroute hebben;

 • -

  dat om die reden het verzoek is gekomen om het fietspad ten noorden van Walsoorden open te stellen voor al het verkeer;

 • -

  dat om het fietspad hiervoor geschikt te maken langs het smalste deel doorgroeistenen worden aangebracht;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 04-08-2017);

 • -

  dat er overleg is gevoerd met gemeente Hulst;

besluit:

Tot het instellen van:

 

 • 1.

  een openstelde weg voor al het verkeer door het verwijderen van borden G12a, G12b en L8, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.