Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2017, 4785Overigmer-beoordeling Gilzeweg 15, geitenhouderij

Logo Breda

De heer J.M. Hazenberg is voornemens om een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te vragen voor het veranderen van een inrichting aan Gilzeweg 15 te Bavel in de gemeente Breda voor het houden van 2.672 geiten.

Volgens artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 14 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage is deze voorgenomen activiteit m.e.r. beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat de gemeente Breda, voordat de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling genomen kan worden, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria. Na toetsing van de voorgenomen activiteit heeft de gemeente Breda besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2017 ter inzage op het Stadskantoor van de gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10, 4800 RH Breda.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aan deze procedure is het zaaknummer 16120258 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit zaaknummer te vermelden.