Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomStaatscourant 2017, 47435OverigBekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten voor Poortgebied/A4, Bergsche Heide

Logo Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maken op grond van artikel 7, eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad ingevolge het bepaalde in artikel 2 juncto artikel 5 Wvg op 13 juli 2017 heeft besloten, de percelen gelegen in het Poortgebied/A4, Bergsche heide aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Deze percelen worden globaal omsloten door Moerstraatsebaan, Bemmelenberg, Vredenburg en de Rijksweg A4.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant (Publicatie Staatscourant: 23 augustus 2017).

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Bergen op Zoom moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan. De vestiging van het voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het besluit, en wordt van rechtswege verlengd indien binnen deze termijn een structuurvisie wordt vastgesteld.

Ter inzage

Het besluit van de raad ligt met de bijbehorende lijst met aangewezen (kadastrale) percelen met ingang van 24 augustus gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan 4 te Bergen op Zoom. Wilt u het besluit tot voorlopige aanwijzing komen inzien buiten de openingsuren dan kunt u een afspraak maken met onze medewerkers van het KCC, telefonisch bereikbaar op 140164.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot voorlopige aanwijzing kan door belanghebbenden binnen 6 weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

 

Bergen op Zoom, 23 augustus 2017