Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2017, 47378Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2017, nr. PO/B&S/1229212, houdende wijziging van de bijlage bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen in verband met een verlenging van de aanvraagperiode en een wijziging van de datum waarop de subsidieactiviteiten uiterlijk moeten zijn verricht

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Bijlage bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen wordt als volgt gewijzigd:

1. In paragraaf 6 wordt ‘29 september 2017’ vervangen door: 29 december 2017.

2. In paragraaf 9 wordt in de derde alinea na de eerste volzin een volzin ingevoegd, die luidt: Voor subsidieaanvragen die met ingang van 15 september 2017 worden ingediend, geldt bij toewijzing dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend uiterlijk op 31 maart 2018 moeten zijn verricht.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 september 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

In het kader van de Green Deal verduurzaming scholen kunnen scholen (op basis van het Beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen) subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van een extern advies op maat van een specialist met betrekking tot verduurzaming en verfrissing van hun schoolgebouw(en). Scholen konden op grond van de oorspronkelijke regeling een aanvraag indienen tot en met 29 september 2017.

De verwachting is dat er na het sluiten van deze aanvraagperiode nog ruimte zal zijn binnen het beschikbare budget. De doelstelling om de verduurzaming van het scholenbestand een impuls te geven blijft echter – ook na het sluiten van de oorspronkelijke aanvraagperiode – onverminderd van kracht. Bij scholen bestaat nog steeds de behoefte aan advies op maat, getuige de aanvragen die blijven binnenkomen. De aanvraagperiode is met dit besluit daarom verlengd tot en met 29 december 2017. Ook is voor aanvragen die met ingang van 15 september 2017 worden ontvangen (en die vervolgens worden toegewezen) voorzien in een latere datum, waarop de subsidieactiviteiten uiterlijk moeten zijn verricht. Voor deze aanvragen geldt dat de subsidieactiviteiten niet uiterlijk op 1 januari 2018, maar uiterlijk op 31 maart 2018 moeten zijn verricht.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker