Ontwerpbestemmingsplan “Onder de Mast” te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Onder de Mast” te Zundert ter inzage wordt gelegd.

Inhoud in het kort

De gronden van de voormalige bibliotheek Zundert-Rucphen aan Onder de Mast 1 in Zundert worden her ontwikkeld. De bestaande opstallen zijn reeds gesloopt en ter plaatse komen zeven grondgebonden wooneenheden.

Het bestemmingsplan "Woongebied Zundert" staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat het geldende bestemmingsplan ter plaatse wordt herzien. Hiertoe is het onderhavige ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 24 augustus 2017 tot en met 4 oktober 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Inwoner → Ruimtelijke procedures → Bestemmingsplannen’.

Zienswijze

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-5969844).

Vervolgprocedure

Als de ter inzage termijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naar boven