Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 47007Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Oude Houthaven en ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend.

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 19 juli 2017 het ontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven  en het bijbehorende ontwerpbesluit vaststellen van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven is gelegen in de Oude Houthaven en omvat alleen een groot deel van het water.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven en het ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting liggen met ingang van maandag 21 augustus 2017 gedurende een termijn van zes weken tot en met 2 oktober 2017 ter inzage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Bel voor openingstijden 14020 of kijk op https://www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-west/

Het ontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0363.E1710BPSTD-OW01

Het ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden is tevens opgenomen in de bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Over het ontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven wordt op woensdag 6 september van 19.15 – 21.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst vindt plaats in de Alles in 1 School De Zeeheld , Roggeveenstraat 14.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. mr. Frank Arents.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Zuid/West, mr. Frank Arents,  telefoonnummer 020-2530174.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. mr. Frank Arents.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ten aanzien van het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Zuid/West, mr. Frank Arents,  telefoonnummer 020-2530174.

 

Amsterdam 16 augustus 2017

burgemeester en wethouders

mr. E.E. van der Laan

burgemeester

mr. A.H.P. van Gils

secretaris