Verkeersbesluit voor het tijdelijk afsluiten van het fietspad over het terrein van de RAI tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein tijdens de IBC beurs en de tijd die nodig is voor de op en afbouw van deze beurs Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk: Z-17-58999

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de

bestuurscommissie;

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat er in de RAI en op het buitenterrein van de RAI jaarlijks omstreeks dezelfde tijd een grote beurs wordt gehouden wordt namelijk de IBC beurs;

dat voor deze beurs op het buiten terrein van de RAI 7000m2 aan extra paviljoens bijgebouwd wordt wat veel bouwverkeer en transportbewegingen met zich meebrengt;

dat tijdens deze beurs 50.000 bezoekers of meer verwacht worden;

dat door de drukte zowel tijdens de beurs alsook bij het opbouwen en afbreken van deze beurs de verkeersveiligheid van bezoekers van de RAI en fietsers die gebruik maken van deze fietsverbinding niet gegarandeerd kan worden;

dat dit kan worden voorkomen door de fietsverbinding over het RAI terrein tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein en tussen de Groene Zoom en de zuidzijde van het RAI terrein af te sluiten voor het fietsverkeer tijdens de beurs en de op en afbouwperiode van deze beurs;

dat een goede omleidingsroute mogelijk is welke met duidelijke bebording tijdens deze afsluiting voor het fietsverkeer zal worden aangegeven;

dat er voor en na deze data een veilige en toegankelijke fietsroute over het RAI terrein aanwezig moet zijn;

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd door de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

BESLUIT

Tot het tijdelijk verwijderen van verkeersborden G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Verplicht fietspad” en afsluiting doormiddel van hekken te plaatsen op de volgende locatie:

Fietspad over het RAI terrein tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein, van 12 september 2017 tot 21 september 2017 .

 

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Schoon & Heel

Naar boven