Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2017, 46436OverigGEMEENTE WESTVOORNE

Logo Westvoorne

BEKENDMAKING

Artikel 6.5 lid 3 Bor

Het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne maakt bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 22 juni 2010 een algemene verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) heeft afgegeven.

Deze algemene verklaring van geen bedenkingen maakt het mogelijk om omgevingsvergunningen te verlenen voor een gebied waarvoor langer dan twee jaar geleden een nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden, en de aanvragen om omgevingsvergunning daarmee in strijd zijn.

Het raadsbesluit is nooit eerder bekendgemaakt. Om dit gebrek te herstellen wordt het besluit alsnog bekendgemaakt. Het besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit liggen met ingang van de dag na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage bij het Servicepunt van Westvoorne. Het Servicepunt vindt u in de hal van het gemeentehuis in Rockanje (Raadhuislaan 6) en is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.

Rockanje, 16 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Westvoorne