Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2017, 46290OverigVaststelling bestemmingsplan “Woongebied Borne Midden, herziening Oude Hengeloseweg 51-53”, gemeente Borne

Logo Borne

De gemeenteraad van Borne heeft op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 11 juli 2017 het bestemmingsplan “Woongebied Borne Midden, herziening Oude Hengeloseweg 51-53” ongewijzigd vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van extra parkeerplaatsen ten behoeve van de Plus-supermarkt aan de Oude Hengeloseweg 36. Het plangebied wordt globaal begrensd door de percelen kadastraal bekend gemeente Borne, sectie I, nummers 1431 en 1432, plaatselijk bekend Oude Hengeloseweg 51-53.

 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 augustus t/m 20 september 2017 bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpWBMhz003-vg01. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpWBMhz003-vg01.

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, maar aan wie dit redelijkerwijs niet kan worden verweten, kunnen beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. U kunt van 10 augustus t/m 20 september 2017 beroep instellen door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.