Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandStaatscourant 2017, 46060Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling provinciaal inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland”

Logo Flevoland

Algemeen

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat Provinciale Staten op 19 juli 2017 het provinciaal inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland” gewijzigd hebben vastgesteld. De wijzigingen zijn opgenomen in de “Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp inpassingsplan en milieueffectrapport Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland”.

 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft ten behoeve van de realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland in het IJsselmeer in de gemeente Noordoostpolder ontheffing verleend op grond van artikel 3.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

Om Noordelijk Flevoland een krachtige economische impuls te geven en te voorkomen dat vitale bedrijven zich vanwege ruimtegebrek buiten de provincie gaan vestigen, wordt door de provincie Flevoland de nieuwe buitendijkse haven ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ ten zuiden van Urk ontwikkeld. Het betreft een 'maakhaven', waar men terecht kan voor scheepsbouw (inclusief grote jachtbouw), scheepsreparatie en refits. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een provinciaal inpassingsplan met bijbehorend milieueffectrapport opgesteld.

 

Afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet zijn op dit besluit van toepassing.

 

Terinzagelegging

De stukken (PS-voorstel met besluit, PIP en MER incl. bijlagen, antwoordnota, ontheffing Barro) zijn vanaf donderdag 10 augustus 2017 tot en met woensdag 20 september 2017, op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur, in te zien op de volgende locaties:

 • Provinciehuis van de provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;

 • Gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord;

 • Gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten;

 • Gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te Urk;

 • het Smedinghuis van Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad;

 • het Waterschapshuis van het waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.

 

De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op:

 

Beroep

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan èn de ontheffing van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening beroep worden ingesteld.

 

Beroep staat open voor:

 • Belanghebbenden die al eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerp inpassingsplan hebben ingediend;

 • Belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

 • Belanghebbenden tegen de door de provincie aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp Inpassingsplan.

 

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ’s-Gravenhage

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • Naam en adres;

 • De dagtekening;

 • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • De redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

 

Raad van State

t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA ’s-Gravenhage

 

Griffierecht

Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan zijn afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent voor het indienen van het beroepschrift dat:

 • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend; en

 • deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

Ontheffing Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft ten behoeve van de realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland in het IJsselmeer in de gemeente Noordoostpolder ontheffing verleend op grond van artikel 3.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Dit besluit tot ontheffingverlening en het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland” worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit, vastgesteld door Provinciale Staten.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan treedt in werking op 21 september 2017, de dag na het aflopen van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, dan treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.