Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2017, 4543Ruimtelijke plannenOntwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Statenkwartier

Logo 's-Gravenhage

Inhoud

Na vaststelling van het bestemmingsplan Statenkwartier in april 2016 is geconstateerd dat bij de actualisatie van dit bestemmingsplan voor een belangrijk deel van het plangebied abusievelijk hogere goot- en bouwhoogten op de plankaart zijn opgenomen, waardoor bouwplannen mogelijk worden die hoger zijn dan de huidige bebouwing. Dit is in strijd met de bedoelde conserverende werking van het bestemmingsplan.

Om dit te herstellen is een herstelbesluit ex artikel 6:19 Awb voorbereid. Dit is het ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Statenkwartier. Het herstelbesluit betreft uitsluitend een aanpassing van de goot- en/of bouwhoogtes op de verbeelding. De in het plan opgenomen bestemmingen, functies, maatvoeringsvlakken en overige aanduidingen (niet zijnde goot- en/of bouwhoogtes) maken geen onderdeel uit van dit ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Statenkwartier.

Procedure

Het ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Statenkwartier wordt 6 weken ter inzage gelegd. Ook wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd (zie hieronder voor meer informatie).

Vanwege de digitalisering van de bestemmingsplannen is het niet mogelijk om alleen een nieuwe hoogtekaart ter inzage te leggen. Een ontwerp moet namelijk op ruimtelijkeplannen.nl (de landelijke voorziening voor bestemmingsplannen) gepubliceerd worden. Om te kunnen publiceren op deze website moeten er technische koppelingen gemaakt worden tussen de plankaart, de regels en de toelichting. Dit leidt ertoe dat het ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Statenkwartier eruit ziet als een volledig nieuw bestemmingsplan. Zoals hiervoor aangegeven zijn in werkelijkheid uitsluitend de hoogten aangepast. De overige onderdelen (zoals de bestemmingen, functies en bouwvlakken) zijn ongewijzigd ten opzichte van het vastgestelde plan Statenkwartier van april 2016.

Alle bestemmingen, functies, maatvoeringsvlakken en overige aanduidingen (niet zijnde goot- en/of bouwhoogtes) zijn gelijk aan het door de raad vastgestelde bestemmingsplan uit april 2016 en maken daarom geen onderdeel uit van dit ontwerp.

Terinzagelegging

Het ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Statenkwartier wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 26 januari tot en met 8 maart 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen > onder Bestemmingsplannen > Stadsdeel Scheveningen > Ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Statenkwartier;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Zienswijzen

Gedurende de 6 weken dat het plan ter inzage ligt, kunnen zoals gebruikelijk zienswijzen worden ingediend. Er kunnen alleen zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de hoogten die zijn gewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan Statenkwartier van april 2016. Uitsluitend zienswijzen die op dit onderdeel betrekking hebben worden in behandeling genomen en inhoudelijk beantwoord. Zienswijzen die zien op andere aspecten zullen niet ontvankelijk worden verklaard aangezien dit herstelbesluit geen betrekking heeft op deze aspecten.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken tegen de gewijzigde goot- en/of bouwhoogten op de verbeelding. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 4397of 070-752 5109. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op dinsdag 14 februari 2017 van 17:00 uur tot 19:00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het Couvéehuis, Frankenslag 139 te Den Haag.