Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeekStaatscourant 2017, 4529OverigTerinzagelegging herindelingsontwerp Westerkwartier

Logo Leek

De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben op 16 januari 2017 het Herindelingsontwerp voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. De raad van de gemeente Winsum heeft dit ontwerp op 17 januari 2017 vastgesteld. Het Herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de vier genoemde gemeenten in het Westerkwartier; voor Winsum geldt dit alleen voor het deel dat de voormalige gemeente Ezinge omvat. Het ontwerp ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

 

Functie herindelingsontwerp

In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) staat wat de te volgen procedure is bij een gemeentelijke samenvoeging. Om tot een herindeling te komen, is vaststelling van een Herindelingsontwerp nodig. In dit ontwerp staan onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2019). In het ontwerp staat ook de strategische visie op de nieuwe gemeente. Dit is de ‘bouwtekening’ voor hoe de toekomstige gemeente eruit komt te zien. Daarnaast is in het ontwerp opgenomen 'het waarom' van de samenvoeging. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, duurzaamheid en de financiële consequenties aan de orde.

 

Ter inzagelegging

Het Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden):

 Publieksbalie gemeente Grootegast, Hoofdstraat 97, 9861 AC Grootegast

 Publieksbalie gemeente Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek

 Publieksbalie gemeente Marum, Molenstraat 45, 9363 BA Marum

 Publieksbalie gemeente Zuidhorn, Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn

 Publieksbalie gemeente Winsum, Hoofdstraat-W 70, 9951 AC Winsum

 

Het Herindelingsontwerp is ook digitaal te raadplegen op de volgende websites:

www.herindeling.westerkwartier.nl

www.grootegast.nl

www.leek.nl

www.marum.nl

www.winsum.nl

 

www.zuidhorn.nl

 

Zienswijzen indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het Herindelingsontwerp. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. Bij het indienen van een zienswijze dient u de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats toe te voegen. Deze informatie is nodig voor de administratieve verwerking. Deze persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de zogenoemde reactienota - een document waarin alle zienswijzen zijn samengevat en beantwoord. Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

 

Digitaal

U kunt uw zienswijze digitaal versturen naar de projectsecretaris Herindeling: projectsecretaris@westerkwartier.nl.

 

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. De zienswijzen verzamelen we centraal bij de gemeente Zuidhorn. U adresseert daarbij als volgt:

 

Gemeente [de gemeente waar u woont]

t.a.v. het college van B&W

o.v.v. zienswijzen Herindelingsontwerp

p/a Postbus 3

9800 AA Zuidhorn

• Mondeling

Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken met de projectsecretaris Herindeling, Wessel Landman, telefoonnummer (0594) 508 836.

 

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en daarna verwerken de colleges van B&W deze in een reactienota. In de loop van mei 2017 komt dan het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na goedkeuring door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

 

Informatie

Voor meer informatie over het Herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met de projectsecretaris Herindeling, Wessel Landman, via (0594) 508 836 of projectsecretaris@westerkwartier.nl.