Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2017, 45015Ruimtelijke plannenVaststelling Bestemmingsplan Reparatieplan Bedrijventerrein Florapark 2017

Logo Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat de gemeenteraad, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State nr. 201504107/3/R2 d.d. 29 maart 2017, bij besluit van 27 juni 2017 het bestemmingsplan Reparatieplan Bedrijventerrein Florapark 2017 heeft vastgesteld.

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl) Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BPREPFLORA2017-VS01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl (http://www.asten.nl) kunt u nadere informatie vinden.

Tevens ligt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 4 augustus 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

N.B. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het reparatieplan kan met ingang van 5 augustus 2017 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Voorlopige voorziening

Het beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat, ondanks het beroepsschrift, het reparatieplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt, tenzij gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hebt u vragen?

Laat het ons gerust weten. Het klantencontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar 0493-671212.