Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 44893Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplanStationsweg Noord in Maarssen en besluit hogere waarden Wetgeluidhinder (Wgh), Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Stationsweg Noord in Maarssen en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vanaf vrijdag 4 augustus tot en met donderdag 14 september 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit bestemmingsplan kan het bedrijventerrein aan de Oostkanaaldijk, ten noorden van de Stationsweg, in Maarssen worden omgevormd tot een woonwijk met 52 grondgebonden woningen: 29 rijwoningen, 9 drive-inwoningen en 14 2-onder-1-kapwoningen. Bij de rijwoningen zijn 15 woningen bedoeld voor starters op de koopmarkt. Omdat het geluidsniveau op de gevels van een aantal woningen vanwege het spoorwegverkeer op het traject Utrecht-Amsterdam hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde in de Wgh, maakt het college van burgemeester en wethouders gebruik van de in de Wgh genoemde mogelijkheid ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Daartoe is het Besluit hogere waarden Wgh opgesteld.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPStationswgNrdMRS-VG01) en het besluit hogere waarden Wgh vanaf vrijdag 4 augustus raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 14 september 2017 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Steutel of mevrouw C. Looijmans (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wgh kan vanaf vrijdag 4 augustus gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wgh treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.