Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2017, 4482VerkeersbesluitenIntrekking besluit individuele gehandicaptenparkeerplaats ter plaatse van de Binnenweg in Twello

Logo Voorst

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST;

overwegende:

dat door een inwoner van de gemeente Voorst verzocht is om in aanmerking te komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats;

dat bij besluit van 14 november 2016, nummer 2016-34086, besloten is aan dat verzoek tegemoet te komen;

dat het besluit van 14 november 2016 inhoudt dat wordt overgedaan tot plaatsing van een bord invalidenparkeerplaats (E6 als bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)), voorzien van een onderbord in de vorm van een kentekenplaat met daarop het kenteken van het voertuig van betrokkene ter plaatse van de Binnenweg in Twello;

dat betrokkene te kennen heeft gegeven niet lager prijs te stellen op de desbetreffende individuele gehandicaptenparkeerplaats;

dat de individuele gehandicaptenparkeerplaats ten tijde van die mededeling nog niet gerealiseerd was en er geen argumenten zijn die zich verzetten tegen intrekking van het verkeersbesluit van 14 november 2016.

B E S L U I T E N:

tot intrekking van het besluit van 14 november 2016, nummer 2016-034086, tot plaatsing van een bord invalidenparkeerplaats (E6 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990), voorzien van een onderbord in de vorm van een kentekenplaat met daarop het kenteken van het voertuig van betrokkene ter plaatse van de Binnenweg in Twello.

Twello, 13 januari 2017

namens burgemeester en wethouders,

C.Morren

juridisch beleidsadviseur openbare ruimte

Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders te maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bij het college bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij dit besluit hebben verzonden. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de Awb.