Tervisielegging Vastgesteld Bestemmingsplan “Binnenstad 2016” (NL.IMRO.0153.BP00086-0003)

Logo Enschede

In zijn vergadering van 17 juli 2017 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Binnenstad 2016” gewijzigd vastgesteld.

Dit plan heeft betrekking op een gebied dat globaal wordt begrensd door de Molenstraat en de Hengelosestraat in het noorden, Ripperdastraat en De Ruyterlaan in het westen, Koningsplein, Boulevard 1945 en de Mooienhof in het zuiden en de Oldenzaalsestraat in het oosten. Het bestemmingsplan “Binnenstad 2016” beoogt zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht te zijn en is conserverend of beschermend op die punten waar dit gewenst is (m.n. cultuurhistorie). Met ontwikkelingsgericht wordt bedoeld dat het bestemmingsplan voldoende flexibiliteit en randvoorwaarden biedt voor gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad.

Het ontwikkelingsgerichte deel van het bestemmingsplan wordt primair gevormd door de vertaling van de speerpunten ‘bruisende binnenstad’ en ‘compact & dynamisch’, zoals die zijn vastgelegd in de Agenda Centrum en de Programmabegroting 2017 en de in 2015 vastgestelde Verdiepingsslag detailhandel en horeca Binnenstad. Daarnaast maakt het bestemmingsplan enkele kleinere ontwikkelingen mogelijk. Dit betreft de realisatie van kwalitatief goede appartementen aan de Klokkenplas (Zeemanpand) en Achter ’t Hofje en het omzetten van een voormalig kantoorpand naar wonen aan de Korte Haaksbergerstraat.

Inzien bestemmingsplan:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 3 augustus 2017 zes weken voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplan digitaal inzien:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00086-0003

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00086-/NL.IMRO.0153.BP00086-0003/

Tot de ter inzage gelegde stukken behoort onder andere een overzicht van de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Papieren versie bestemmingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde bestemmingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het vastgestelde bestemmingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor ? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Belanghebbenden kunnen van 4 augustus tot en met 14 september 2017 schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Binnenstad 2016” is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis en Herstelwet van toepassing. In verband hiermee dienen beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.

Naar boven